Volvo S90 D4

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

de mar­xa. Mal­grat els seus 4,96m de lon­gi­tud, Volvo afir­ma que la pre­ci­sió, l’agi­li­tat i la res­pos­ta de la se­va­no­va­ber­li­na se si­tu­en a l’al­tu­ra dels mi­llors ri­vals de cai­re es­por­tiu del seg­ment D.

Els trens de po­tèn­cia que ani­ma­ran el S90 –les pri­me­res uni­tats ar­ri­ba­ran als con­ces­si­o­na­ris es­pa­nyols al se­tem­bre– se­ran qua­tre, tots ells as­so­ci­ats a un can­vi au­to­mà­tic de 8 re­la­ci­ons. La gam­ma ar- Mo­tor 4 ci­lin­dres Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Volvo S90 d5 AWD Po­tèn­cia Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum PREU Volvo S90 T6 AWD Po­tèn­cia Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum PREU Tur­bo­di­è­sel

1.969cc 190 CV a 4.250 rpm 230 km/h 8,2 se­gons

4,1 li­tres 496/187/144 cm

n/d 500 li­tres Dos anys, sen­se lí­mit de km vol­vo­cars.es

n/d Volvo S90 T8 AWD Twin En­gi­ne Po­tèn­cia Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum PREU 407 CV n/d n/d 1,9 li­tres

n/d

El sis­te­ma City Sa­fe del nou S90 és capaç de de­tec­tar vi­a­nants, ci­clis­tes i, com a pri­mí­cia, tam­bé grans ani­mals a la carretera fins i tot en la fos­cor de la nit. Ad­ver­teix i si cal fre­na si el con­duc­tor no hi in­ter­vé Una al­tra pri­mí­cia mun­di­al de...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.