ElGT as­se­qui­ble

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - Ra­mon Or­tiz SEGONAETAPA

ele­gant, es­por­tiu i as­se­qui­ble Manta es va con­ver­tir en una de les ico­nes d’Opel des del seu llan­ça­ment, el 1970. Va ser un cu­pè es­por­tiu do­tat de trac­ció a les ro­des poste­ri­ors, del qual es van co­mer­ci­a­lit­zar tres ge­ne­ra­ci­ons, fins al ces­sa­ment de la se­va pro­duc­ció el 1988. To­tes elles van dei­xar em­prem­ta en­tre els in­con­di­ci­o­nals dels GT.

Suc­ces­sor­del’OpelGT, elMan­ta ha es­ta­tun­dels au­to­mò­bils­més ca­ris­mà­tics fa­bri­cats per Opel. Llan­çat al mer­cat el 1970, va ser cre­at com una res­pos­ta per com­pe­ti­ramb­mo­dels­co­mel Ford Ca­pri. Per ai­xò, la fir­ma ale­ma­nya ne­ces­si­ta­va un mo­del atre­vit, agres­siu i de cai­re es­por­tiu, però d’una mi­da su­fi­ci­ent per ser uti­lit­zat­di­à­ri­a­ment. Les­tas­ques­de­dis­seny es van ini­ci­ar a l’es­tiu del 1968 per un equip en­cap­ça­lat per Chuck Jor­dan i ini­ci­al­ment ha­via de ser de­no­mi­nat Ka­dett Cou­pé, però fi­nal­ment es va pren­dre la de­ci­si­ó­de­po­ten­ci­ar la se­va per­so­na­li­ta­tam­bun­nom­pro­pi.

De­no­mi­nat Opel Manta A, una pri­me­ra eta­pa es va es­ten­dre fins al 1975 equi­pant mo­tors ga­so­li­na qua­tre ci­lin­dres, amb po­tèn­ci­es des de60­fins a 105 CV, com­bi­nats amb cai­xes de can­vi ma­nu­al de qua­tre ve­lo­ci­tats, o bé una d’au­to­mà­ti­ca de tres. Aques­ta pri­me­ra ge­ne­ra­ció va ser tam­bé co­mer­ci­a­lit­za­da als Es­tats Units, en­ca­ra que­la­se­va­es­cas­sa­po­tèn­ci­a­vaim­pe­dir que el seu èxit fos més gran. El­sa­ca­ba­mentsGTiE­dis­po­sa­ven d’ali­men­ta­ció mit­jan­çant sis­te­ma d’in­jec­ció elec­trò­ni­ca Bosch i, en to­tal, s’en van fa­bri­car 498.553 uni­tats.

Opel va pro­ce­dir a llan­çar una pri­me­ra evo­lu­ció del ve­hicl l’any 1975, apro­fi­tant la ti­ra­da i po­pu­la­ri­tat­que­es­ta­va­de­mos­tran­tel­mo­del an­te­ri­or. El nou lliu­ra­ment va ser pre­sen­tat en so­ci­e­tat al Sa­ló de Frank­furt i es de­no­mi­na­va Manta B. Les mo­di­fi­ca­ci­ons es­tè­ti­ques eren es­cas­ses, en­ca­ra que era 20 cm més llarg que el seu pre­de­ces­sor, acon­se­guint ai­xí un male­ter amb­ca­pa­ci­tat­de500li­tres. Co­ma no­ve­tat me­cà­ni­ca, dis­po­sa­va d’un pro­pul­sor que as­so­lia els 110 CV i que per­me­tia ar­ri­bar a 192 km/h. El 1982 era pre­sen­tat el mo­del Manta B2, la prin­ci­pal no­ve­tat me­cà­ni­ca del qual era una no­va cai­xa­de­can­vis­ma­nu­al­de­cinc ve­lo­ci­tats. Al­guns pre­pa­ra­dors com Irmsc­her van ar­ri­bar a ofe­rir ver­si­ons de 150 CV, grà­ci­es a un­mo­tor 2.8 d’in­jec­ció. El seu èxit es va tra­dui­re­nu­nes­ven­des­de557.940 uni­tats. S’ofe­ria tan­ma­teix una ver­sió tres por­tes de­no­mi­na­da Manta CC i els mo­dels GT i E se­ri­en uni­fi­cats el 1983, de­no­mi­nant-se GSi, que se­ria l’úni­ca va­ri­ant co­mer­ci­a­lit­za­da du­rant els do­súl­tim­sanysd’exis­tèn­ci­a­fins al tan­ca­ment de­fi­ni­tiu de la pro­duc­ció, el 1988.

Opel va es­co­llir aquest ve­hi­cle per subs­ti­tuir l’As­co­na 400 com a re­pre­sen­tant­del­seu­pro­gra­ma­es­por­tiu en el Cam­pi­o­nat del Món de Ral·lis: mal­grat que no va acon­se­guir grans re­sul­tats en la mà­xi­ma ca­te­go­ria, el Manta 400 de grup B va ar­ri­bar a te­nir ver­si­ons de­fins a 300CVi­va ser­s­em­preun dels au­to­mò­bils més ad­mi­rats i aplau­dits al seu pas pels trams cro­no­me­trats. Els seus re­sul­tats més­bri­llants­van­te­nir lloc el1984, amb una se­go­na po­si­ció ab­so­lu­ta en el Ral·li Sa­fa­ri –amb Ari Va­ta­nen al vo­lant–, i un quart lloc ab­so­lut i tri­omf en­tre els ve­hi­cles de du­es ro­des mo­trius en el Pa­rísDakar, grà­ci­es a l’equip bel­ga for­mat per Col­soul i Ló­pez. En qual­se­vol cas, de l’Opel Manta es van desen­vo­lu­par di­fe­rents ver­si­ons evo­lu­ci­o­na­des des­ti­na­des a com­pe­tir com els i200, i240 i 400, que van acon­se­guir ai­xí nom­bro­sos tri­omfs i èxits en com­pe­ti­ció.

Per la re­la­ció ex­cel·lent en­tre preu i pro­duc­te, el Manta d’Opel es va con­ver­tir des del seu llan­ça­ment en un GT molt desit­jat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.