Mé­sen­llà de les emo­ci­ons

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Da­vid Prats

uan l’any pas­sat Ya­ma­ha llan­ça­va la XSR 700 ja que­da­va clar que la ger­ma­na gran no tri­ga­ria a ar­ri­bar. Si la 700 he­re­ta­va la ba­se de l’MT-07 per con­ver­tir el nou mo­del en una bar­re­ja en­tre una ca­fe ra­cer i una tracker ame­ri­ca­na, la no­va XSR 900 neix a par­tir de l’MT-09 i del seu po­de­rós mo­tor tri­ci­lín­dric de 847cc.

La fi­lo­so­fia no can­via i man­té in­tac­ta la pas­sió del pro­gra­ma Fas­ter Sons nas­cut amb la 700 que va comp­ta­ram­bla col·la­bo­ra­ció del constructor ni­pó es­ta­blert als Es­tats Units, Shi­nya Ki­mu­ra. Ara es con­ti­nu­en apro­fi­tant al­gu­nes ide­es de Ki­mu­ra, en­ca­ra que la font d’ins­pi­ra­ció fi­nal d’aquest pro­jec­te ha es­tat el tam­bé ar­xi­co­ne­gut pre­pa­ra­dor nord-ame­ri­cà Ro­land Sands. La idea a par­tir de la qual ha tre­ba­llat Sands per a la 900 és la ve­lla Ya­ma­ha de dirt track de Kenny Ro­berts de­co­ra­da amb els co­lors de car­re­res de Ya­ma­ha USA (groc, blanc i ne­gre), adop­tats com els co­lors del 60è ani­ver­sa­ri de la fir­ma.

Sens dub­te, els co­lors do­nen a Ya­ma­ha un sa­bor ex­clu­siu i ine­quí­vo­ca­ment nord-ame­ri­cà, en­ca­ra que tam­bé es pot com­prar en gris mat o blau per un preu una mi­ca més ajus­tat (10.199 eu­ros la pri­me­ra, 9.899 eu­ros en co­lors sò­lids).

La XSR 900 és una mo­to amb una mar­ca­da idea d’ex­clu­si­vi­tat, amb un con­cep­te mi­ni­ma­lis­ta, però amb aca­bats d’al­ta qua­li­tat, tal com de­no­ta la pràc­ti­ca ab­sèn­cia de com­po­nents de plàs­tic i l’ús de l’alu­mi­ni com a ele­ment d’unió de les di­fe­rents parts del con­junt. Es­tè­ti­ca­ment és el di­pò­sit, cons­tru­ït tam­bé en alu­mi­ni, el que do­mi­na el cen­tre de la mo­to, jun­ta­ment amb el po­de­rós mo­tor tri­ci­lín­dric de l’MT-09. El fron­tal és pro­pi­e­tat es­tè­ti­ca del far ro­dó que tam­bé mun­ta la XSR 700 ai­xí com de l’es­fe­ra del qua­dre de co­man­da­ments que, mal­grat l’apa­ren­ça vin­ta­ge, és to­tal­ment di­gi­tal i bas­tant com­ple­ta a ni­vell d’in­for­ma­ció. El dar­re­re llu­eix el vis­tós pi­lot de leds que ja equi­pa la 700 o la XV 950 Ra­cer, men­tre que tot el con­junt es­tà per­fec­ta­ment re­ma­tat amb ex­clu­sius de- talls iden­ti­fi­ca­tius del mo­del. Me­cà­ni­ca­ment, la no­va XSR dis­po­sa d’em­bra­gat­ge an­ti­re­bot que mi­llo­ra no­ta­ble­ment la re­ac­ció en les re­duc­ci­ons i ofe­reix mol­ta més su­a­vi­tat al can­vi, prin­ci­pal­ment en con­duc­ció ur­ba­na. El pro­pul­sor tam­bé dis­po­sa de ges­tió elec­trò­ni­ca D-Mo­de, amb tres ma­pes de lliu­ra­ment de po­tèn­cia (A, B i Es­tàn­dard), i con­trol de trac­ció, en el qual es po­den se­lec­ci­o­nar tam­bé tres ni­vells d’in­tru­sió. La po­tèn­cia mà­xi­ma és de 115 CV a 10.000 rpm. I si aques­ta xi­fra re­sul­ta ja brillant, en­ca­ra ho és més la li­ne­a­li­tat de la res­pos­ta i la xi­fra de pa­rell, amb 87,5 Nm a 8.500 rpm.

El bas­ti­dor i el bas­cu­lant en ali­at­ge d’alu­mi­ni són pràc­ti­ca­ment idèn­tics als de l’MT-09, i el ma­teix es pot dir dels frens amb ABS de sè­rie i les sus­pen­si­ons, en­ca­ra que ara dis­po­sen d’un mo­no­a­mor­ti­dor poste­ri­or amb sis­te­ma pro­gres­siu i una for­qui­lla in­ver­ti­da da­van­te­ra que ja in­cor­po­ra la pos­si­bi­li­tat de re­a­lit­zar re­glat­ges.

La no­va Sport He­ri­ta­ge de Ya­ma­ha és una bar­re­ja en­tre una ‘ca­fe ra­cer’ i una ‘tracker’ ame­ri­ca­na, sem­pre molt a l’es­til de Ro­land Sands, el gran ins­pi­ra­dor a ni­vell es­tè­tic

DI­MEN­SI­ONS Al­tu­ra del se­ient Dis­tàn­cia en­tre ei­xos Di­pò­sit Pes PREU Web 830mm 1.440mm 14 li­tres 195 Kg 9.899€ ya­ma­ha-mo­tor.eu/es/

Tri­ci­lín­dric. 4T Lí­qui­da In­jec­ció elec­trò­ni­ca 847 cc 115 CV a 10.000 rpm

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.