Lo­ok re­no­vat i re­al­çat

El nou Giu­li­et­ta, amb una ca­rac­te­rit­za­ció es­por­ti­va més agres­si­va, es­tre­na el mo­tor 1.6 JTDm de 120 CV com­bi­nat am­bel can­vi TCT de do­ble em­bra­gat­ge

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Daniel Balcells

E l Giu­li­et­ta ha es­tat re­no­vat amb nous ele­ments de dis­seny es­pe­cí­fics que li apor­ten una sen­sa­ció més gran de fa­mí­lia i l’acos­ten es­tè­ti­ca­ment al fla­mant Giu­lia, mà­xi­ma ex­pres­sió del con­cep­te “me­cà­ni­ca de les emo­ci­ons” d’Al­fa Romeo. La no­va apa­ren­ça del com­pac­te ita­lià, com­par­ti­da amb la fu­tu­ra ber­li­na de la fir­ma mi­la­ne­sa, ator­ga un pro­ta­go­nis­me més gran –si és pos­si­ble– a l’es­por­ti­vi­tat. Nou fron­tal amb rei­xe­ta de bres­ca, pa­ra-xocs davanter redis­se­nyat, fars amb trac­ta­ment po­lit, sor­ti­des de es­ca­pa­ment obli­qües, lo­go­tip del mo­del amb no­va ti­po­gra­fia a la con­tra­por­ta i no­ves llan­tes d’ali­at­ge for­men part de l’ac­tu­a­lit­za­ció es­tè­ti­ca del mo­del.

El ni­vell d’aca­bat Ve­lo­ce, el més ra­cing de la gam­ma, po­ten­cia la se­va agres­si­vi­tat amb pa­ra­xocs es­por­tius amb per­fils Al­fa Red, nous fars amb efec­te car­bo­ni, de­talls en co­lor an­tra­ci­ta bri­llant a les car­cas­ses dels mi­ralls re­tro­vi­sors i les ma­ni­lles de les por­tes, ai­xí com el vol­tant de la gra­e­lla i els fars an­ti­boi­ra. L’ex­clu­siu equip es­por­tiu ex­te­ri­or es cor­res­pon amb un in­te­ri­or de qu­a­li­tat prè­mi­um ac­cen­tu­a­da en el cas del Ve­lo­ce: nous se­ients es­por­tius de cuir i al­can­ta­ra amb re­po­sa­caps in­te­grats i cos­tu­res ver­me­lles en con­trast, vo­lant ana­tò­mic de cuir tam­bé amb re­punt de co­lor, i l’en­torn del tau­ler d’ins­tru­ments i els poms de les por­tes amb aca­bat efec­te car­bo­ni com­ple­men­tat amb in­ser­ci­ons es­pe­cí­fi­ques en gris mat.

NO­VA COM­BI­NA­CIÓ

El nou mo­tor 1.6 JTDm de 120 CV que s’es­tre­na amb el Giu­li­et­ta 2016 –dis­po­ni­ble a par­tir d’aquest mes– s’ofe­reix amb can­vi ma­nu­al pe­rò es pot apa­re­llar tam­bé amb la trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca de do­ble em­bra­gat­ge i set ve­lo­ci­tats Al­fa TCT (amb lle­ves al vo­lant op­ci­o­nals) per com­bi­nar els avan­tat­ges d’una me­cà­ni­ca di­è­sel, com l’efi­ci­èn­cia i la rà­pi­da res­pos­ta, amb la pre­ci­sió i ra­pi­de­sa de les tran­si­ci­ons d’una cai­xa d’aquest ti­pus per acon­se­guir un pla­er de con­duc­ció més gran. Aques­ta as­so­ci­a­ció mo­tor-can­vi pro­por­ci­o­na un ren­di­ment ex­cel·lent: ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 195 km/h, ac­ce­le­ra­ció de 0 a 100 en 10,2 se­gons, con­sum mit­jà de 3,8 l/100 km i no­més 99 g/km de CO amb la ver­sió ECO.

La gam­ma de mo­tors es com-

2 ple­ta amb uns al­tres dos tur­bo­di­è­sel (2.0 JTDm de 150 CV i 2.0 JTDm de 175 CV TCT) i les qua­tre op­ci­ons de ga­so­li­na cone­gu­des: 1.4 Tur­bo de 120 CV, 1.4 Tur­bo Mul­ti­air de 150 CV, 1.4 Tur­bo Mul­ti­air de 170 CV TCT i el 1750 Tur­bo de 240 CV TCT. Fi­nal­ment, exis­teix la va­ri­ant bi­com­bus­ti­ble (GLP i ga­so­li­na) 1.4 TB de 120 CV. El se­lec­tor Al­fa DNA per­met, ai­xí ma­teix, ele­gir en­tre tres ma­ne­res di­fe­rents se­gons les con­di­ci­ons de la car­re­te­ra i l’es­til de con­duc­ció desit­jat ja que mo­di­fi­ca el com­por­ta­ment di­nà­mic del ve­hi­cle ac­tu­ant so­bre el pa­rell mo­tor, els frens amb la fun­ció de pre­om­pli­ment, el fun­ci­o­na­ment de can­vi TCT, la res­pos­ta de l’ac­ce­le­ra­dor, el di­fe­ren­ci­al au­to­blo­ca­dor elec­trò­nic Al­fa Q2 i el con­trol de trac­ció ASR i es­ta­bi­li­tat ESC.

La gam­ma té tres ni­vells d’aca­bat (Giu­li­et­ta, Giu­li­et­ta Su­per i Giu­li­et­ta Ve­lo­ce), dos nous packs i dos pa­quets d’equi­pa­ment ad­di­ci­o­nals

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.