Abarth 124 Spi­der

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - CINC CO­LORS

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Male­ter Ga­ran­tia Web PREU Ga­so­li­na. 4 ci­lin­dres

1.368cc 170 CV a 5.000 rpm 232 km/h 6,8 se­gons

6,4 li­tres 405/174/123 cm 1.135 kg 140 li­tres Dos anys, sen­se lí­mit de km abarth.es 40.000€ 230 km/h de ve­lo­ci­tat mà­xi­ma.

El dis­seny de l’in­te­ri­or re­flec­teix to­ta la cu­ra pos­sa­da en el ren­di­ment d’aquests au­to­mò­bils amb la in­síg­nia de l’es­cor­pí i, a més, in­cor­po­ra nom­bro­sos ele­ments de se­gu­re­tat i con­fort. Des­ta­ca el vo­lant es­por­tiu, amb la cin­ta su­pe­ri­or en ver­mell per mar­car el cen­tre o el comp­ta-re­vo­lu­ci­ons amb el fons tam­bé en ver­mell. Els se­ients de pell, en ver­mell i ne­gre, in­cor­po­ren les lle­tres Abarth en el res­pat­ller. Al­tres de­talls es­por­tius de bon gust són so­bre­tot els guar­nits a la part in­fe­ri­or del ta­bli­er, al fre de mà o a la pa­lan­ca del can­vi de mar­xes.

Dis­po­ni­ble a Es­pa­nya des dels 40.000 eu­ros, aquest des­ca­po­ta­ble bi­pla­ça me­su­ra 4,05 me­tres de lon­gi­tud i es­tà cons­tru­ït so­bre la ba­se del Fi­at 124 Spi­der, que, al­ho­ra, com­par­teix pla­ta­for­ma amb el Maz­da MX-5 d’úl­ti­ma ge­ne­ra­ció.

L’Abarth ofe­reix fins a cinc co­lors di­fe­rents amb nom de ral·li his­tò­ric per a la car­ros­se­ria: Tu­ri­ni 1975 Whi­te, Cos­ta Bra­va 1972 Red, Iso­la d’El­ba 1974 Blue, Por­to­ga­llo 1974 Grey i San Marino 1972 Black. Les llan­tes de sè­rie fan fins a 17 pol­za­des de di­à­me­tre.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.