Un­fa­mi­li­ar su­per­la­tiu

Au­di con­ti­nua fa­bri­cant fa­mi­li­ars molt es­pe­ci­als que im­pres­si­o­nen pel po­ten­ci­al di­nà­mic, a més de re­sul­tar molt ver­sà­tils per a un ús di­a­ri

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - Francesc Pla

stem da­vant un au­to­mò­bil extraordinari des de qual­se­vol punt de vis­ta. Par­tint d’una ele­gant i es­pa­io­sa car­ros­se­ria fa­mi­li­ar, Au­di bol­ca tot el sa­ber fer –en tec­no­lo­gia i pres­ta­ci­ons– i con­ver­teix aquest RS 6 en un ve­hi­cle di­fí­cil de clas­si­fi­car. Pe­rò el que pas­sa és que a la mar­ca d’In­gols­tadt li agra­den els fa­mi­li­ars d’ele­va­des pres­ta­ci­ons i els desen­vo­lu­pa fins a vo­re­jar l’exa­ge­ra­ció com ha de­mos­trat his­tò­ri­ca­ment.

Ai­xí doncs, la tra­di­ció con­ti­nua i Au­di se­gueix me­ra­ve­llant els in­con­di­ci­o­nals amb cot­xes que sem­blen im­pos­si­bles. I ho fa fins al punt de con­ver­tir un ve­hi­cle fa­mi­li­ar de cinc cò­mo­des pla­ces en un cot­xe es­por­tiu, molt es­por­tiu. I molt ex­clu­siu.

Una ve­ga­da al vo­lant, el con­duc­tor té la sen­sa­ció d’es­tar as­se­gut, més que en un fa­mi­li­ar a l’ús, en una ber­li­na de lu­xe, amb al­guns de­talls es­por­tius de qu­a­li­tat i de molt bon gust. Els se­ients en­vol­ten el cos de for­ma per­fec­ta, im­pe­dint els mo­vi­ments la­te­rals, es­pe­ci­al­ment en els re­volts.

Els múl­ti­ples re­glat­ges elèc­trics fan que tro­bar una po­si­ció per­fec­ta de con­duc­ció si­gui tas­ca d’uns quants se­gons. Ai­xí ma­teix, l’RS 6 Avant dis­po­sa d’una idò­nia pla­ta­for­ma per do­nar su­port al peu es­quer­re, ac­ció to­tal­ment im­pres­cin­di­ble per ex­plo­rar tots els lí­mits fí­sics de tan acla­pa­ra­dor au­to­mò­bil.

UN MO­TOR MOLT FI

El mo­tor V8 4.0 TFSI amb do­ble tur­bo, amb sis­te­ma de des­con­ne­xió se­lec­ti­va de ci­lin­dres, té un so que en­a­mo­ra: un su­au pe­rò po­de­rós ronc quan vol­ta a bai­xes re­vo­lu­ci­ons que es con­ver­teix en bra­mul de com­pe­ti­ció quan l’ac­ce­le­ra­ció és con­tun­gons dent. De to­ta ma­ne­ra, la in­so­no­rit­za­ció és bo­na i mal­grat la mag­ní­fi­ca sim­fo­nia que in­ter­pre­ten els vuit ci­lin­dres, el mo­tor se sent no­més el ne­ces­sa­ri i no ar­ri­ba a mo­les­tar. A 120 km per ho­ra, per exem­ple, el mo­tor fun­ci­o­na su­au­ment a unes tran­quil·les 2.000 rpm en vui­te­na ve­lo­ci­tat.

De to­ta ma­ne­ra, la capa­ci­tat d’em­pen­ta d’aquest mo­tor V8 sem­bla que no té fi­nal, amb unes pres­ta­ci­ons fo­ra del co­mú, tal com in­di­ca l’ac­ce­le­ra­ció: 3,9 sewww. per ar­ri­bar a 100 km/h. I per trans­me­tre amb efi­cà­cia tan­ta po­tèn­cia a les ro­des els tèc­nics d’Au­di re­cor­ren al sis­te­ma de trac­ció in­te­gral. Ai­xí, en cir­cums­tàn­ci­es nor­mals, un di­fe­ren­ci­al cen­tral Tor­sen s’en­car­re­ga de re­par­tir el 60% del pa­rell a les ro­des poste­ri­ors. En ac­ce­le­ra­ció, el re­par­ti­ment pot va­ri­ar fins a lliu­rar el 85% de pa­rell a les ro­des poste­ri­ors. L’es­ta­bi­li­tat d’aquest fa­mi­li­ar és sem­pre im­pres­si­o­nant.

EQUI­PA­MENT MOLT BO

D’al­tra ban­da, Au­di ofe­reix dos pa­quets que am­pli­en l’equi­pa­ment i mo­di­fi­quen la ve­lo­ci­tat mà­xi­ma: pa­quet dy­na­mic, amb di­rec­ció di­nà­mi­ca, tren de ro­dat­ge plus RS, fars Ma­trix LED i 280 km/h, i pa­quet dy­na­mic plus, amb frens car­bo­ce­rà­mics i li­mi­ta­ció de ve­lo­ci­tat mà­xi­ma fins a 305 km/h.

Cal dir que l’equi­pa­ment de sè­rie és mag­ní­fic i in­clou llan­tes de 20 pol­za­des de dis­seny ex­clu­siu, enor­mes dis­cos de frens ven­ti­lats, sus­pen­sió adap­ta­ti­va pneu­mà­ti­ca amb re­gu­la­ció d’al­tu­ra, na­ve­ga­dorMMI­na­vi­ga­ti­on

plus, cà­me­ra poste­ri­or i un llarg et­cè­te­ra.

E

Un fa­mi­li­ar d’una al­tra ga­là­xia. Les pres­ta­ci­ons in­ti­mi­den, tant com la qu­a­li­tat de l’in­te­ri­or i tot l’equi­pa­ment tec­no­lò­gic que in­cor­po­ra. I a més és pràc­tic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.