Més­com­pe­ti­ti­va que mai

Dos anys des­prés d’una pro­fun­da re­vi­sió, Hon­da con­ti­nua em­bran­ca­da a mi­llo­rar un dels seus pro­duc­tes in­no­va­dors, la Integra. Nou softwa­re per al can­vi au­to­mà­tic, llums led i mi­llo­res en es­tè­ti­ca la fan ara més com­pe­ti­ti­va

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS - Al­bert Al­si­na

La Integra va ser un dels tres mo­dels més in­no­va­dors que va llan­çar la mar­ca de l’ala daurada el 2012 so­bre la pla­ta­for­ma New Con­cept (NC), per acos­tar a un am­pli ven­tall de pú­blic una no­va ma­ne­ra d’en­ten­dre la mo­to i, per­què no, tam­bé l’es­cú­ter. Aques­ta con­jun­ció in­se­pa­ra­ble en aquest mo­del d’Hon­da ofe­reix, des d’ales­ho­res, el mi­llor de dos mons, com són l’es­til i el con­fort d’un es­cú­ter i les pres­ta­ci­ons di­nà­mi­ques d’una mo­to­ci­cle­ta.

Per a l’any 2016 el fa­bri­cant més gran del món tor­na a la càr­re­ga i con­ti­nua in­mers en la fa­se de desen­vo­lu­pa­ment i ac­tu­a­lit­za­ció d’una de les se­ves grans apos­tes dels úl­tims anys, re­for­çant la imat­ge, fun­ci­o­na­li­tat i sa­tis­fac­ció de mar­xa, i re­fi­nant –en­ca­ra més si fos pos­si­ble– un pro­duc­te que ja va néi­xer, per si ma­teix, re­fi­nat.

Ai­xí les co­ses, Hon­da tor­na a re­va­lo­rit­zar un pro­duc­te a l’al­ça amb el pri­vi­le­gi­at can­vi au­to­mà­tic Du­al Clutch Trans­mis­si­on (DCT) amb un nou softwa­re de ges­tió d’aquest can­vi que ara mi­ni­mit­za els pocs sons que eme­tia i mi­llo­ra en­ca­ra més el tac­te en obrir i tan­car gas. Con­ti­nua ofe­rint els mo­desMT(ma­nu­al, en el qual s’ha ele­vat el lí­mit de re­vo­lu­ci­ons per a la bai­xa­da de mar­xes) i AT (au­to­mà­tic), en el qual hi ha dis­po­ni­bles el ni­vell D i el S, amb tres mo­des per es­co­llir: S1, S2 i S3. Des­ta­car que aques­ta no­va ver­sió de­tec­ta l’an­gle d’in­cli­na­ció la­te­ral i lon­gi­tu­di­nal, a més de la po­si­ció de l’ac­ce­le­ra­dor o la pres­sió que exer­ceix el con­duc­tor al fre.

Al­tres no­ve­tats des­ta­ca­bles s’han cen­trat en l’apar­tat ci­cle, on con­ti­nua in­cor­po­rant el bas­ti­dor d’acer de ti­pus di­a­mant. La no­va Integra 750 2016 in­cor­po­ra una no­va for­qui­lla Showa amb tec­no­lo­gia Du­al Ben­ding Val­ves amb re­glat­ges op­ti­mit­zats per l’amor­ti­ment en com­pres­sió i ex­ten­sió. Amb aques­ta so­lu­ció a la for­qui­lla te­les­cò­pi­ca de 41mm es cor­re­gei­xen les for­ces d’amor­ti­ment fent-les pro­por­ci­o­nals a la ve­lo­ci­tat del pis­tó, op­ti­mit­zant el con­fort de mar­xa i mi­llo­rant la fer­me­sa i la pro­gres­si­vi­tat re­duint l’en­fon­sa­ment en les fre­na­des for­tes.

Ai­xí ma­teix, la pin­ça de fre Nis­sin acon­se­gueix una mi­ca més de gra­pa grà­ci­es al do­ble pis­tó i el disc lo­bu­lat de 320 mm, tots ells co­man­dats per l’ex­cel·lent sis­te­ma de fre­na­da ABS de du­es vi­es de gran po­tèn­cia.

Fi­nal­ment, des­ta­car que els can­vis es­tè­tics són molt sub­tils i poc per­cep­ti­bles, pe­rò fan que aques­ta no­va Integra 750 2016 tin­gui una imat­ge i aca­bats d’avant­guar­da. Com la no­va fui­ta, que afe­geix for­ça i tem­pe­ra­ment al con­junt, el far i pi­lot poste­ri­or de led, que fa de més bon veu­re, ai­xí com el nou qua­dre d’ins­tru­ments, amb una pan­ta­lla LCD ne­ga­ti­va carregada d’in­for­ma­ció. Per si fos poc, s’afe­geix una clau de con­tac­te ti­pus wa­ve amb el Sis­te­ma de Se­gu­re­tat d’En­ce­sa d’Hon­da (HISS), xip d’iden­ti­fi­ca­ció em­bo­tit en la ma­tei­xa clau i clau d’iden­ti­fi­ca­ció de la Uni­tat de Con­trol Elec­trò­nic (ECU).

Dis­po­ni­ble des dels 9.349 eu­ros, la Integra 750 es pot es­co­llir en blanc Gla­re, pla­ta Bu­llet i Gun­pow­der­me­tal ·lit­zat, amés de du­es edi­ci­ons en ar­gen­tat metal·lit­zat mat Alp­ha i Ma­jes­tic

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.