Bi­pla­ça icò­nic

El SL de Mer­ce­des-Benz es mos­tra en ple­na for­ma. Man­te­nint un dis­seny se­duc­tor, adop­ta el nou llen­guat­ge vi­su­al de la mar­ca de l’es­tre­lla i equi­pa mo­tors més efi­ci­ents, sen­se re­nun­ci­ar a un extraordinari ren­di­ment

La Vanguardia (Català) - Motor - - PORTADA - Ra­mon Or­tiz

El sis­te­ma Dy­na­mic Se­lect per­met tri­ar en­tre cinc es­tils de con­duc­ció, un dels quals adap­tat a cir­cuit

A rri­ba al mer­cat una no­va ge­ne­ra­ció de l’SL, un dels Mer­ce­des-Benz més apre­ci­ats de la his­tò­ria i un des­ca­po­ta­ble de du­es pla­ces que sim­bo­lit­za el lu­xe i el gla­mur com pocs au­to­mò­bils al món des de la se­va apa­ri­ció al mer­cat l’any 1954. Fa més de sis dè­ca­des que la fir­ma ale­ma­nya ofe­reix una for­ma di­fe­rent d’en­ten­dre l’au­to­mò­bil lú­dic i ex­clu­siu, con­ce­but per di­ver­tir-se en pa­re­lla. Lò­gi­ca­ment han exis­tit molts can­vis al llarg de la se­va di­la­ta­da his­tò­ria du­rant aques­tes sis ge­ne­ra­ci­ons, pe­rò la fir­ma ale­ma­nya ha sa­but man­te­nir en l’SL una ca­rac­te­rís­ti­ca clau com és el con­fort de mar­xa.

El nou lliu­ra­ment d’aquest ve­hi­cle extraordinari su­po­sa una evolució es­tè­ti­ca del mo­del pre­sent fins ara. En la se­va ver­sió 2016, l’SL apor­ta can­vis no­ta­bles a la zo­na fron­tal, i re­sul­ta més es­ti­lit­zat i ele­gant. La ca­lan­dra d’efec­te di­a­mant s’allar­ga cap a baix i el capó in­cor­po­ra dos res­salts lon­gi­tu­di­nals que do­nen for­ça i ac­tu­a­li­tat al dis­seny. Des­ta­ca tan­ma­teix el sis­te­ma LED In­te­lli­gent Light Sys­tem in­cor­po­rat de sè­rie, amb car­cas­ses dels fars pro­lon­ga­des cap als cos­tats. Els nous pa­ra-xocs són am­ples i di­nà­mics, en for­ma d’ala, ac­cen­tu­ant la si­lu­e­ta es­por­ti­va, igual com els re­tro­vi­sors ex­te­ri­ors, su­per­po­sats so­bre la lí­nia de cin­tu­ra.

La car­ros­se­ria es­tà fa­bri­ca­da ín­te­gra­ment en alu­mi­ni i pe­sa 110 qui­los menys que una d’equi­va­lent d’acer. L’SL dis­po­sa d’un sos­tre rí­gid d’ac­ci­o­na­ment elèc­tric, que pot obrir-se o tan­car-se en mar­xa, cir­cu­lant a ve­lo­ci­tats de fins a 40 km/h. El male­ter té una capa­ci­tat de 485 li­tres amb el sos­tre tan­cat i, si s’obre, ocu­pa el seu buit cor­res­po­nent, re­duint lla­vors el vo­lum útil del male­ter a uns dis­crets 364 li­tres. Co­ma no­ve­tat, la pe­ça que se­pa­ra la zo­na de càr­re­ga del male­ter del buit on que­da allot­ja­da la ca­po­ta, dis­po­sa ara de mo­vi­ment au­to­mà­tic.

L’in­te­ri­or des­ta­ca per un equi­pa­ment lu­xós, so­bre­tot els mo­dels AMG, capa­ços de sa­tis­fer els gus­tos dels més exi­gents. Els seus afor­tu­nats ocu­pants po­den gau­dir de se­ients es­por­tius en na­pa amb ex­cel·lent sub­jec­ció la­te­ral i, en fun­ció de la ver­sió es­co­lli­da, po­den dis­po­sar d’un dis­seny es­pe­cí­fic de l’em-

bu­a­tat, fun­ció mul­ti­con­torn i ca­le­fac­ció. El vo­lant es­tà fol­rat en na­pa i in­cor­po­ra lle­ves del can­vi pla­te­ja­des. A més, s’ofe­reix un pa­quet am­pli­at de fi­bra de car­bo­ni. El ve­lo­cí­me­tre de l’AMG SL 63 pot mar­car fins a 320 km/h i, en el cas del SL 65, pot ar­ri­bar a 360 km/h.

TEC­NO­LO­GIA I PO­TÈN­CIA

No­ve­tat tec­no­lò­gi­ca per al nou SL és el can­vi au­to­mà­tic de nou ve­lo­ci­tats 9G-Tro­nic que per­met es­co­llir en­tre di­ver­sos mo­des de con­duc­ció a tra­vés del se­lec­tor Dy­na­mic Se­lect. Es de­no­mi­nen Eco, Com­fort, Sport, Sport Plus i In­di­vi­du­al i s’en­car­re­guen de mo­di­fi­car di­ver­sos pa­rà­me­tres del ve­hi­cle com la res­pos­ta del mo­tor, la di­rec­ció i la fer­me­sa de la sus­pen­sió. En op­ció, el pro­pi­e­ta­ri pot tri­ar la sus­pen­sió Ac­ti­ve Body Con­trol que com a no­ve­tat in­clou una fun­ció que in­cli­na la car­ros­se­ria fins a un mà­xim de 2,65 graus cap al cos­tat de l’in­te­ri­or del re­volt, quan el cot­xe va en­tre 15 i 180 km/h. La mi­llor trac­ció pos­si­ble s’ob­té mit­jan­çant un di­fe­ren­ci­al au­to­blo­ca­dor me­cà­nic en l’eix poste­ri­or que re­du­eix el llis­ca­ment a la ro­da in­te­ri­or del re­volt, sen­se cap ne­ces­si­tat d’in­ter­ven­ció del fre. D’aques­ta ma­ne­ra, el con­duc­tor pot ac­ce­le­rar tran­quil·la­ment abans de la sor­ti­da d’un vi­rat­ge.

LES MOTORITZACIONS

Mer­ce­des-Benz ofe­reix qua­tre motoritzacions per a la no­va ge­ne­ra­ció de l’SL, to­tes elles con­fi­a­des a ex­tra­or­di­na­ris mo­tors de ga­so­li­na: la ver­sió SL 400 equi­pa un pro­pul­sorV6de 3.0 li­tres i ofe­reix 367 CV de po­tèn­cia. El SL 500 pu­ja el llis­tó en uti­lit­zar un mo­tor V8 de 4.7 li­tres, as­so­lint els 455 CV.

Les emo­ci­ons s’in­cre­men­ten de for­ma significativa en les du­es op­ci­ons més es­por­ti­ves i ra­di­cals ofer­tes pel tàn­dem Mer­ce­des-Benz i AMG: l’SL 63 re­cor­re a un po­de­rós V8 bi­tur­bo de 5.5 li­tres, que ele­va la xi­fra de po­tèn­cia a 585 CV. Fi­nal­ment, cal dir que l’SL 65 ofe­reix la mà­xi­ma ex­clu­si­vi­tat me­cà­ni­ca, amb un extraordinari mo­tor V12 bi­tur­bo de 6.0 li­tres i 630 CV, capaç d’ac­ce­le­rar de 0 a 100 km/h en 4 se­gons.

El bi­pla­ça Mer­ce­des-Benz SL ar­ri­ba aquest ma­teix mes d’abril al mer­cat es­pa­nyol, amb ta­ri­fes que s’ini­ci­en en els 118.625 eu­ros de la ver­sió SL 400, fins als 287.750 eu­ros que cos­ta un SL AMG 65.

Les in­ter­mi­na­bles op­ci­ons po­den in­clou­re so­fis­ti­cats sis­te­mes de so, in­for­ma­ció so­bre el tràn­sit en temps re­al, seguiment i lo­ca­lit­za­ció del ve­hi­cle, et­cè­te­ra

Més ve­lo­ci­tat. El pa­quet op­ci­o­nal AMG Dri­ver per­met aug­men­tar la ve­lo­ci­tat mà­xi­ma fins a 300 km/h Fins a 20 pol­za­des. Les ver­si­ons AMG del nou SL equi­pen pneu­mà­tics am­ples so­bre llan­tes de 19 pol­za­des. L’SL 65 duu llan­tes poste­ri­ors de 20 pol­za­des

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.