El850com­pleix mig se­gle

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Francesc Pla

E l 1966 Manuel Fra­ga es ba­nya a la plat­ja de Pa­lo­ma­res, s’es­tre­na la sè­rie de ci­èn­cia-fic­ció Star Trek, l’At­lè­tic de Madrid gua­nya la Lli­ga es­pa­nyo­la i la se­lec­ció de fut­bol d’An­gla­ter­ra es pro­cla­ma cam­pi­o­na del món. Tam­bé és l’any del nai­xe­ment del Se­at 850. El parc au­to­mo­bi­lís­tic a Es­pa­nya era d’uns 2.322.000 ve­hi­cles i les ma­trí­cu­les es si­tu­a­ven so­bre l’M-556000 (Madrid) i B-527000 (Barcelona). Per les mal­pa­ra­des car­re­te­res es­pa­nyo­les cir­cu­la­ven els po­pu­lars Se­at 600, Se­at 1500, Re­nault Daup­hi­ne, Re­nault 4, Re­nault 8, Ci­troën 2CV, i al­gun Ci­troën DS ( Ti­bu­rón), Dod­ge Dart o Peu­ge­ot 403 i 404.

Fa­bri­cat en­tre els anys 1966 i el 1974, el Se­at 850 va ser la ber­li­na mit­ja­na per a molts con­duc­tors es­pa­nyols –i les fa­mí­li­es–, que ja no es con­for­ma­ven amb el pe­tit 600. Més gran i con­for­ta­ble, el 850 va su­po­sar un nou pas en la mo­to­rit­za­ció d’una so­ci­e­tat en­ca­ra im­mer­sa en el rè­gim fran­quis­ta. Com­ha­via pas­sa­tam­bel 1500 i amb el 600, el 850 es­ta­va ba­sat en el Fi­at 850 del 1964. És a dir, l’acord co­mer­ci­al amb Fi­at per­me­tia la fa­bri­ca­ció del850a Es­pa­nya.

Se­at, que s’ha­via fun­dat el 1950 com a So­ci­e­dad Es­paño­la de Au­to­mó­vi­les de Tu­ris­mo S.A., ve­nia lla­vors amb èxit l’en­tra­nya­ble 600, que re­pre­sen­ta­va apro­xi­ma­da­ment el 75% d’un mer­cat im­ma­dur, es­cas­sa­ment ima­gi­na­tiu i amb po­ques op­ci­ons per ele­gir. Pe­rò­la fa­bri­ca­ció del850­va­su­po­sar per a Se­at un salt qua­li­ta­tiu i una in­jec­ció eco­nò­mi­ca im­por­tant. D’aques­ta ma­ne­ra, la mar­ca es­pa­nyo­la va pas­sar de 9.000 a 12.000 tre­ba­lla­dors a la fà­bri­ca de laZo­naF­ran­ca de Barcelona, amb una in­ver­sió to­tal de 500 mi­li­ons de pes­se­tes, una xi­fra gens menys­pre­a­ble per el que fa a aque­lla èpo­ca.

Es van fa­bri­car un to­tal de 662.832 uni­tats, comp­tant to­tes les ver­si­ons de car­ros­se­ria que es van ar­ri­bar a fer. Ai­xí doncs, par­tint del ma­teix con­cep­te me­cà­nic del 600, el 850 va mi­llo­rar no­ta­ble­ment l’ha­bi­ta­bi­li­tat, pres­ta­ci­ons i male­ter. El 850 va ser el pri­mer uti­li­ta­ri de Se­at en ofe­rir als cli­ents di­ver­ses ver­si­ons de car­ros­se­ria: es va fa­bri­car amb va­ri­ants de du­es por­tes, atrac­ti­ves ver­si­ons es­por­ti­ves Cou­pè, Sport Cou­pè i Spi­der, i tam­bé amb una ver­sió, més fa­mi­li­ar en­ca­ra, amb car­ros­se­ria de qua­tre por­tes. En una pro­di­gi­o­sa i me­ri­tò­ria vi­sió de fu­tur, gens fre­qüent per a l’èpo­ca, Se­at ofe­ria una ve­ri­ta­ble gam­ma per a tots els pú­blics.

El pri­mer 850 del 1966 te­nia un mo­tor de ga­so­li­na de qua­tre ci­lin­dres, 843 cen­tí­me­tres cú­bics i 37 CV de po­tèn­cia. Me­su­ra­va 3,57 me­tres de lon­gi­tud, 1,42 d’am­ple i es­ta­va pen­sat per a qua­tre o cinc pas­sat­gers, se­gons la pu­bli­ci­tat de l’èpo­ca. El con­sum era de 7 li­tres als 100 km. A di­fe­rèn­cia del 600, que­e­ra tot xa­pa, la part da­van­te­ra in­te­ri­or es­ta­va fol­ra­da i les por­tes s’obri­en de for­ma con­ven­ci­o­nal, amb fron­tis­ses da­van­te­res, molt més se­gu­res. El pany de tan­ca­ment de les por­tes es­ta­va in­te­grat a la ma­ne­ta cro­ma­da i les du­es por­tes da­van­te­res, en la ver­sió ori­gi­nal, in­cor­po­ra­ven fi­nes­tres di­vi­di­des en du­es parts. Al’in­te­ri­or de la por­ta, hi ha­via un pe­tit vi­dre gi­ra­to­ri per tal de fa­ci­li­tar l’en­tra­da d’ai­re. I les por­tes in­cor­po­ra­ven blo­queig de se­gu­re­tat, a la part su­pe­ri­or, per tal d’evi­tar que es po­gués obrir en mar­xa. Les pla­ces poste­ri­ors dis­po­sa­ven úni­ca­ment­de­vi­dres fi­xos, sen­se pos­si­bi­li­tat d’ober­tu­ra.

Com en el 600, el mo­tor es­ta­va si­tu­at a la part poste­ri­or, amb una ta­pa des­mun­ta­ble per fa­ci­li­tar-ne

L’en­tra­nya­ble 850 com­pleix cin­quan­ta anys. Més gran i

més cò­mo­de, des­prés del 600, va ser la ber­li­na mit­ja­na per a moltíssimes

fa­mí­li­es es­pa­nyo­les

la ma­ni­pu­la­ció. En la part da­van­te­ra hi ha­via un pe­tit male­ter, la ro­da de re­can­vi, la ba­te­ria i els di­pò­sits dels lí­quids. Te­nia frens de tam­bor a les qua­tre ro­des i un di­pò­sit­de30li­tres. Va­se­run­pa­sen­da­vant en co­mo­di­tat, els se­ients da­van­ters eren re­gu­la­bles, s’in­cli­na­ven cap en­da­vant i el ban­quet poste­ri­or s’aba­tia per aug­men­tar la capa­ci­tat de càr­re­ga. Dis­po­sa­va tam­bé d’una sa­fa­ta poste­ri­or i bor­ses per col·lo­car ob­jec­tes a l’in­te­ri­or de les por­tes. I poms de sub­jec­ció al sos­tre, tant da­vant com dar­re­re. Un de­tall de cert lu­xe, que­cri­da­va l’aten­ció, era el re­tro­vi­sor in­te­ri­o­ramb­llum de cor­te­sia i els pa­ra-sols ori­en­ta­bles.

1 2

7 1. El 850 ori­gi­nal del 1966 fo­to­gra­fi­at a Barcelona 2. La pre­sen­ta­ció del 850 a la fà­bri­ca Se­at de Zo­na Fran­ca 3. El Se­at 850 Es­pe­ci­al amb 52 CV as­so­lia els 135 km/h 4. Les qua­tre por­tes el van con­ver­tir en un gran cot­xe fa­mi­li­ar 5. El 850 Cou­pè...

8

6

10

3

5

9

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.