Ver­si­ons per a tot­hom

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

Les ver­si­ons del 850 van ser: el 850 Ber­li­na de tres por­tes, l’Sport Spi­der (des­ca­po­ta­ble), el Cou­pè, l’ S port Cou pè i el de qua­tre por­tes.

850NI850D De­no­mi­nat 850 N des del seu llan­çam en­tel 1966, aquest mo­del va pas­sar a dir-se 850 D en l’úl­tim tram de la se­va vi­da co­mer­ci­al, con­cre­ta­ment el 1972. Es trac­ta d’una evolució del mí­tic 600, que afe­gia una mi­llor dis­po­si­ció del mo­tor i una pla­ta­for­ma mi­llo­ra­da. En­tre les in­no­va­ci­ons, dis­po­sa­va d’un sis­te­ma de ca­le­fac­ció in­te­gral, que fe­ia que l’ai­re de ven­ti­la­ció de l’ha­bi­ta­cle en­trés per la zo­na da­van­te­ra, mi­llo­rant el desen­te­lat del pa­ra­bri­sa. I per la con­duc­ció en tràn­sit ur­bà, tam­bé va su­po­sar un avenç do­tar de sin­cro­nit­zat la pri­me­ra mar­xa, men­tre que el di­pò­sit de com­bus­ti­ble de 30 li­tres apor­ta­va for­çam és au­to­no­mia.

850COUPÈ Des­prés del 850, Se­at va llan­çar el 1967 el 850 Cou­pè, un mo­del que es va con­ver­ti­ren el som­ni de­la jo­ven­tut de l’ èpo­ca. La car­ros­se­ria, amb la se­va es­te­sa lí­nia poste­ri­or i el seu capó davanter re­la­ti­va­ment llarg, era clara­ment es­por­ti­va, men­tre que el mo­tor ar­ri­ba­va als 47CVi as­so­lia una ve­lo­ci­tat mà­xi­ma de 140 km/ h. El 850 Cou­pè tam­bé es va uti­lit­za­ren com­pe­ti­ci­ons tant de cir­cuits com de ral·lis, i va ser el pri­mer Se­at amb frens de disc da­van­ters.

850SPORTCOUPÈ El 850 Sport Cou­pè es dis­tin­gia pels ca­rac­te­rís­tics grups òp­tics i el dar­re­re trun­cat. A par­tir del 1970 va subs­ti­tuir el cou­pè apa­re­gut el 1967. El mo­tor, de 903cc, ren­dia 52 CV. Els dos mo­dels van te­nir un gran èxit en­tre

els con­duc­tors més jo­ves.

850SPORTSPIDER El 850 Sport Spi­der té l’ho­nor de ser el pri­mer i únic des­ca­po­ta­ble de la his­tò­ria de Se­at. Fir­mat per Ber­to­ne, el 850 Sport Spi­der te­nia un mo­tor de 903 cc i 52CVi va ar­ri­bar al mer­cat a la pri­ma­ve­ra del 1969. Aquest atrac­tiu bi­pla­ça dis­po­sa­va d’una sus­pen­sió poste­ri­or una mi­ca més re­bai­xa­da, la qual co­sa li con­fe­ria un com­por­ta­ment di­nà­mic mi­llo­rat res­pec­te al 850 Cou­pè. Pe­rò el ma­teix dis­seny de car­ros­se­ria ober­ta de l’Sport Spi­der i la se­va fi­lo­so­fia de cot­xe lú­dic, va fer­que­la uti­lit­za­ció fos gai­re­bé sem­pre molt més tu­rís­ti­ca que la dels seus ger­mans. No obstant ai­xò, per a qui vol­gués uti­lit­zar-lo­di­à­ri­a­mentSe­a­to­fe­ri­a­op­ci­o­nal­ment un sos­tre dur o hard­top.

8504PORTES

El 850 de qua­tre por­tes no no­més va des­ta­car per la co­mo­di­tat i am­pli­tud­que­a­tor­ga­ven­les­qua­tre por­tes, si­nó tam­bé per l’am­pli equi­pa­ment, en el qual s’in­clo­ï­en ele­ments com a do­ble cir­cuit de frens, cin­tu­rons de se­gu­re­tat, se­ients ana­tò­mics re­gu­la­bles, llu­ne­ta poste­ri­or tèr­mi­ca an­ti­baf, dis­po­si­ti­uan­ti­ro­ba­to­ri, al­ter­na­do­ren lloc de di­na­mo, sa­fa­ta so­bre el tú­nel cen­tral omo­que­ta­de fi­bra sin­tè­ti­ca. Sens dub­te, un gran cot­xe que, co­mes pu­bli­ci­ta­va­enl’èpo­ca, “es­tà pen­sat per a per­so­nes que va­lo­ren els de­talls”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.