El Le­van­te ar­ri­ba a Barcelona

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Maserati Barcelona-Cars Ga­llery, con­ces­si­o­na­ri ofi­ci­al de la fir­ma ita­li­a­na a la Ciu­tat Com­tal per­ta­nyent al Grup Q ua­dis, va pre­sen­tar la set­ma­na pas­sa­da ales ins­tal·la­ci­ons del pas­seig de la Zo­na Fran­ca el­nouLe­van­te. Aquest es­pec­ta­cu­lar cros so ver es­por­tiu, pri­mer SUV en la cen­te­nà­ria his­tò­ria de la mar­ca del tri­dent, ofe­reix la tra­di­ci­o­nal es­por­ti­vi­tat dels au­to­mò­bils Maserati com­bi­na­da amb la fle­xi­bi­li­tat, la ver­sa­ti­li­tat i la capa­ci­tat dels tot­ca­mins de lu­xe de gran mi­da. L’es­de­ve­ni­ment de pre­sen­ta­ció del mo­del, con­du­ït per­la pre­sen­ta­do­ra­de te­le­vi­sió Ain ho aA r b i z u, va comp­tar amb l’ as­sis­tèn­cia de nom­bro­sos cli­ents i en­tu­si­as­tes de la mar­ca. Tam­bé s’hi va po­der veu­re, en­tre al­tres, En­ri­que Lo­ren­za­na, Director Co­mer­ci­al de Maserati Ibe­ria, Al­bert Ri­bas, Director Ge­rent de Maserati Barcelona, Vi­cen­zo Pu­jia, Con­se­ller De­le­gat de Bul­ga­ri Es­paña, part­ner ins­ti­tu­ci­o­nal de Maserati, o Fé­lix Bu­get, President del Maserati Ow­ners Club Es­paña. El tour de pre­sen­ta­ció del nou Le­van­te con­ti­nu­a­rà per al­tres ciu­tats es­pa­nyo­les. Des­prés de de­bu­tar a Barcelona, el SUV ita­lià –que ini­ci­a­rà la co­mer­ci­a­lit­za­ci­ó­al nos­tre pa­ís a par­tir del pro­per­mes­de­juny– es dei­xa­rà veu­re tam­bé a Va­lèn­cia, Pal­ma de Ma­llor­ca, Sevilla i Bil­bao.

El Maserati Le­van­te es­ta­rà a la ven­da amb mo­tors ga­so­li­na i di­è­sel

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.