Nis­san LEAF Ze­ro Emis­si­on Tour

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Amb mo­tiu del cin­què ani­ver­sa­ri del ve­hi­cle 100% elèc­tric més ve­nut del món i del llan­ça­ment del nou mo­del de 30 kWh, Nis­san ha or­ga­nit­za­tel LEA F Ze­ro Emis si on To ur, un ro­ads­how que ha pas­sat per qua­tre ciu­tats es­pa­nyo­les: Madrid, Bil­bao, San­ti­a­go i Barcelona. Du­rant aquest re­cor­re­gut de pre­sen­ta­ció, en el qual més de no­ran­ta pe­ri­o­dis­tes de tot el pa­ís han po­gut pro­var el nou LEAF, s’han re­cor­re­gut més de 6.000 qui­lò­me­tres sen­se eme­tre emis­si­ons con­ta­mi­nants, que ha evi­tat l’alli­be­ra­ment de gai­re­bé una to­na deCO . MarcTo­ro,

2 con­se­ller director ge­ne­ral de Nis­san Ibe­ria, va afir­mar que el ro­ads­how ar­ri­ba­rà tam­bé du­rant aquest any aA Co­ruña, Gi­jón, Àvi­la, Sa­ra­gos­sa, Sevilla, Las Pal­mas i Ei­vis­sa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.