Spor­ta­ge, el Kia més ve­nut al març

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Kia Mo­tors Ibe­ria va tan­car el­mar­ça Es­pa­nya­amb5.455 ma­tri­cu­la­ci­ons acon­se­guint una pe­ne­tra­ció de mer­cat del 5,1%. Am­ba­ques­tes xi­fres, la mar­ca core­a­na tan­ca el pri­mer­tri­mes­tre de l’anyamb 13.199 uni­tats ve­nu­des, un crei­xe­ment del 18,5% (tres ve­ga­des su­pe­ri­or a l’in­cre­ment­del mer­cat) iu­na quo­ta de mer­cat del 4,8% al nos­tre pa­ís. Per mo­dels, el Spor­ta­ge ha es­tat el Ki­a­més­ve­nut, tan­cant el­mar­çamb1.519 uni­tats, man­te­nint ai­xí el li­de­rat­ge­am­bu­na quo­ta de l’11,5% el 2016.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.