Opel tan­ca el mi­llor tri­mes­tre a Es­pa­nya

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Opel ha tan­cat el­mes­de març­co­ma­nú­me­ro­ual mer­cat de tu­ris­mes aEs­pa­nya i con­so­li­da el pri­mer tri­mes­tre­co­ma lí­der de ven­des. Amb9.299 uni­tats ve­nu­des i una quo­ta de mer­cat del 8,34%, les ven­des de la mar­ca al nos­tre pa­ís han re­gis­tra­tu­nin­cre­ment del 10,81% res­pec­te al ma­teix mes­de l’any an­te­ri­or. Enel pri­mer quart del 2016, la fir­ma del llamp ha co­mer­ci­a­lit­zat 25.007 tu­ris­mes, uns re­sul­tats que su­po­sen el mi­llor tri­mes­tre de la mar­ca aEs­pa­nya.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.