No­ves ins­tal·la­ci­ons Barcelona Pre­mi­um

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Barcelona Pre­mi­um Di­a­go­nal és un nou es­pai de 2.700 m2 de­di­cats a l’ex­po­si­ció i ven­da de ve­hi­cles nous de les mar­ques BMW, BMW i i MINI, i cot­xesBMWP­re­mi­um Se­lec­ti­on i MINI Next.

Aques­tes ins­tal·la­ci­ons, en ple tri­an­gle financer de la ciu­tat, al cos­tat del cen­tre co­mer­ci­al L’Illa Di­a­go­nal (car­rer En­ten­ça, 332), te­nen capa­ci­tat per allot­jar fins a 50 au­to­mò­bils i dis­po­sen per aten­dre els cli­ents d’un equip for­mat per 22 pro­fes­si­o­nals. L’ac­te d’inau­gu­ra­ció del nou cen­tre Barcelona Pre­mi­um Di­a­go­nal, ce­le­brat aquest dijous pas­sat, va comp­tar amb la pre­sèn­cia, en­tre al­tres per­so­na­li­tats de l’es­port, la mo­da o la TV i di­rec­tius de la mar­ca, del president exe­cu­tiu de BMW Group per a Es­pa­nya i Por­tu­gal, Gu­ent­her Se­e­mann, el Dr. Ni­co­las Pe­ter, vi­ce­pre­si­dent de ven­des de BMW­per a Eu­ro­pa, i Ro­ger Penske, president de Penske Au­to­mo­ti­ve Group, so­ci­e­tat ac­ci­o­nis­ta de Barcelona Pre­mi­um jun­ta­ment amb Ibe­ri­car, que va des­ta­car que “aquest nou con­ces­si­o­na­ri és la jo­ia de la co­ro­na en­tre els que te­nim a Barcelona”, si­tu­ats a Sant Boi, Sant Adrià, Pla­ça Cer­dà i Ron­da de Dalt.

Per la se­va part, Cé­sar Gil, director ge­ne­ral de Barcelona Pre­mi­um, va ex­pli­car que la fir­ma su­ma ja més de 45.000 m2 als cinc es­ta­bli­ments de la pro­vín­cia de Barcelona i ocu­pa 280 pro­fes­si­o­nals.

Ro­ger Penske, al cen­tre de la imat­ge, té el grup més gran de dis­tri­bu­ció de BMW al món

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.