El pri­mer ‘me­ga­truck’

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

El me­ga­truck, el ca­mió més gran que ha cir­cu­lat al nos­tre pa­ís, de 25,25 me­tres de lon­gi­tud i una capa­ci­tat mà­xi­ma de 60 to­nes, ha re­a­lit­zat aques­ta set­ma­na­el pri­mer iti­ne­ra­ri per car­re­te­ra i au­to­pis­ta. Des­prés d’aques­ta pro­va pi­lot en­tre Pa­lau-so­li­tà i Ple­ga­mans i Mar­to­rell, el pro­jec­te im­pul­sat pel Clús­ter de­la In­dús­tria d’Au­to­mo­ció de Ca­ta­lu­nya amb la par­ti­ci­pa­ció de di­ver­ses em­pre­ses i SE­AT com a lí­der del pro­jec­te, con­ti­nua en­da­vant per im­pul­sar la se­va cir­cu­la­ció a Es­pa­nya. Els

me­ga­truck com­por­ten un es­tal­vi del 22% en cos­tos de lo­gís­ti­ca, in­cre­men­ten l’efi­ci­èn­cia i re­du­ei­xen un 14% les emis­si­ons de CO i

2 ga­sos con­ta­mi­nants.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.