Qu­a­dis Rent a Car re­for­ça to­ta la flo­ta

La Vanguardia (Català) - Motor - - MOTOS -

Qu­a­dis Rent aCar, la di­vi­sió de llo­guer de fur­go­ne­tes i cot­xes de Qu­a­dis, ha re­for­çat la flo­ta amb 92 uni­tats com a part de la se­va no­va es­tra­tè­gia de crei­xe­ment. Aquest in­cre­ment re­pre­sen­ta un 98% res­pec­te a la flo­ta an­te­ri­or, as­so­lint les 185 uni­tats, en el marc d’una ope­ra­ció de re­no­va­ció i am­pli­a­ció del seu parc de ve­hi­cles for­mat per di­ver­ses mar­ques i mo­dels. D’aques- ta ma­ne­ra, Qu­a­dis Rent a Car con­so­li­da el li­de­rat­ge en el llo­guer sen­se con­duc­tor de Mi­ni­bu­ses 8-9 pla­ces i ve­hi­cles Prè­mi­um 4x4, amb la in­cor­po­ra­ció de 75 Volkswa­gen Caravelle (T6) 4Mo­ti­on Ex­tra Llar­gues amb bo­la de re­molc in­cor­po­ra­da i 17 Mer­ce­des-Benz Cla­se V 250 d’au­to­mà­tics, que en re­for­cen l’es­pe­ci­a­lit­za­ció i di­fe­ren­ci­a­ció de pro­duc­te.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.