En­tre­el cel i la­ter­ra

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA - Da­ni­el Bal­cells CÀBRIO I 4X4

osi­ci­o­na­da al cim de l’exi­to­sa gam­ma Evoque, la no­va ver­sió Con­ver­ti­ble del tot­ca­mí bri­tà­nic mar­ca una fi­ta en la his­tò­ria de Land Ro­ver i su­po­sa una ve­ri­ta­ble re­vo­lu­ció en el seg­ment dels SUV prè­mi­um. Si bé és cert que el pri­mer cros­so­ver des­ca­po­ta­ble mo­dern va ser el Nis­san Mu­ra­no CrossCa­bri­o­let, un ex­pe­ri­ment del fa­bri­cant ja­po­nès llan­çat fa cinc anys al mer­cat ame­ri­cà per ex­plo­rar pos­si­bles nous seg­ments, el Ran­ge Ro­ver Evoque Con­ver­ti­ble ar­ri­ba amb un plan­te­ja­ment molt més re­a­lis­ta i co­he­rent. Mal­grat que pu­gui sem­blar una sim­ple ex­tra­va­gàn­cia per cri­dar l’aten­ció, té to­tes les co­mo­di­tats i avan­tat­ges d’un SUV de gam­ma al­ta, les ap­ti­tuds off-ro­ad d’un au­tèn­tic 4x4 i la in­com­pa­ra­ble sen­sa­ció de lli­ber­tat que no­més un càbrio pot pro­por­ci­o­nar. I és que el temps –i el pú­blic– di­rà fi­nal­ment si aques­ta no­va ge­ne­ra­ció de cros­so­vers lú­dics amb sos­tre prac­ti­ca­ble que pro­po­sa la mar­ca Land Ro­ver ar­ri­ba per que­dar-se i ocu­par un lloc de­fi­ni­ti­va­ment en­tre la cli­en­te­la més in­qui­e­ta i epi­cú­ria, pe­rò el cert és que vir­tuts per acon­se­guir-ho no n’hi fal­ten a l’Evoque Con­ver­ti­ble.

La va­ri­ant des­ca­po­ta­ble con­ser­va les ele­gants pro­por­ci­ons de la car­ros­se­ria Cou­pé i man­té l’es­ti­lit­za­da si­lu­e­ta la­te­ral, no­més mo­di­fi­ca­da per una ca­po­ta de lo­na que s’in­te­gra de for­ma har­mo­ni­o­sa i na­tu­ral al per­fil del ve­hi­cle quan el sos­tre es­tà tan­cat i que exal­ta i po­ten­cia to­ta la be­lle­sa i el di­na­mis­me dels seus tra­ços quan es­tà obert. Oculta re­re els se­ients poste­ri­ors, s’ani­ve­lla de for­ma per­fec­ta amb la lí­nia de cin­tu­ra del ve­hi­cle dei­xant la ca­bi­na to­tal­ment ober­ta i cre­ant un efec­te es­tè­tic es­pec­ta­cu­lar.

El me­ca­nis­me de ple­gat en for­ma­de Z, de 68 kg de pes i do­tat de qua­tre mo­tors elèc­trics, exe­cu­ta l’ope­ra­ció d’ober­tu­ra en 18 se­gons i la de tan­ca­ment en 21 se­gons. A més, pot ac­ci­o­nar-se en mar­xa a ve­lo­ci­tats in­fe­ri­ors a 48 km/h i la capa­ci­tat del ma­le­ter (251 li­tres) no va­ria.

Es mi­ri per on es mi­ri, el dis­seny de l’Evoque –ja in­qües­ti­o­na­ble­ment en­cer­tat en les ver­si­ons de 3 i 5 por­tes– fre­ga la per­fec­ció es­ti­lís­ti­ca en el Con­ver­ti­ble. I si vi­su­al­ment re­sul­ta fas­ci­nant, la con­duc­ció a cel obert es con­ver­teix en un au­tèn­tic pla­er per als sen­tits. Tran­si­tar per ca­mins o pis­tes de mun­ta­nya, tra­ves­sar sen­ders en­tre bos­cos, cre­uar rius o cir­cu­lar so­bre la neu en con­tac­te di­rec­te amb la na­tu­ra­le­sa, amb el sol i la bri­sa com a com­panys de vi­at­ge men­tre s’as­sa­bo­rei­xen les olors, els co­lors i els sons del pai­sat­ge, ad­qui­reix una di­men­sió com­ple­ta­ment no­va i des­co­ne­gu­da que re­sul­ta al­ta­ment gra­ti­fi­cant i es­ti­mu­lant.

L’Evoque Con­ver­ti­ble s’ofe­reix amb tres me­cà­ni­ques. Un ga­so­li­na de 240 CV (2.0 Si4) i dos di­è­sel de 150 i 180 CV (tots dos amb de­no­mi­na­ció 2.0 TD4). La trans­mis­sió és en tots els ca­sos una cai­xa au­to­mà­ti­ca fir­ma­da per l’es­pe­ci­a­lis­ta ZF amb 9 ve­lo­ci­tats men­tre que la trac­ció a les qua­tre ro­des for­ma part tam­bé de l’equi­pa­ment de sè­rie en les tres mo­to­rit­za­ci­ons. Sens dub­te, es trac­ta d’un des­ca­po­ta­ble sin-

L’ope­ra­ció d’ober­tu­ra de la ca­po­ta tri­ga 18 se­gons i uns al­tres 21 per tan­car-se. A més, pot ac­ci­o­nar-se en mar­xa a ve­lo­ci­tats in­fe­ri­ors als 48 km/h

Càbrio to­tal. Un des­ca­po­ta­ble per a to­tes les es­ta­ci­ons i tots els ter­renys. El con­cep­te és bo i la fac­tu­ra, ex­cep­ci­o­nal. Cap­ti­va­dor. Obert és sen­zi­lla­ment pre­ci­ós i tan­cat no perd en­cant. Si el dis­seny de l’Evoque ja era ro­dó abans, aques­ta ver­sió...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.