Re­fres­cant temp­ta­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - COTXE DE LA SETMANA -

i l’All- Ter­rain Pro­gess Con­trol en una no­va ver­sió de l’any 2016 més evo­lu­ci­o­na­da. El pri­mer dis­po­si­tiu adap­ta la di­rec­ció, l’ac­ce­le­ra­dor, la trans­mis­sió, l’aco­bla­ment de la trac­ció i la res­pos­ta de fre­na­da al ti­pus de ter­reny pel qual se cir­cu­la a tra­vés de qua­tre ajus­tos se­lec­ci­o­na­bles: Ge­ne­ral, Her­ba, Gra­ve­ta/Neu/ Fang, i Sor­ra.

Per la se­va part, l’ATPC per­met ele­gir la ve­lo­ci­tat d’avenç –en­tre 1,8 i fins a 30 km/h, cap en­da­vant o cap en­re­re–, sen­se ha­ver d’uti­lit­zar el pe­dal del gas si­nó mit­jan­çant el co­man­da­ment del con­trol de ve­lo­ci­tat del pro­pi vo­lant.

D’aques­ta for­ma, el ve­hi­cle op­ti­mit­za la trac­ció, ga­ran­teix una res­pos­ta su­au i se­gu­ra, man­té el rit­me de mar­xa i re­du­eix la càr­re­ga de tre­ball del con­duc­tor en les si­tu­a­ci­ons off-ro­ad més com­pro­me­ses.

El Ran­ge Ro­ver Evoque Con­ver­ti­ble ja es­tà dis­po­ni­ble a la xar­xa ofi­ci­al de con­ces­si­o­na­ris de la mar­ca a Es­pa­nya des de 54.700 eu­ros en la ver­sió TD4 150 CV SE.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.