Un re­fe­rent amb­gran fu­tur

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Ra­mon Or­tiz L’EM­PREM­TA DE L’ESPACE 2003: CON­FIR­MA­CIÓ DEL LIDERATGE 4

l 1996, era quan Re­nault en­ca­ra as­sa­bo­ria l’enor­me èxit acon­se­guit pel seu mo­no­vo­lum gran, el Re­nault Espace, mo­del que s’ha­via con­ver­tit en un lí­der del seu seg­ment i en un re­fe­rent a se­guir pels seus com­pe­ti­dors. La fir­ma del rom­be va te­nir l’ha­bi­li­tat d’apos­tar per un mo­del de si­mi­lar fi­lo­so­fia pe­rò de mi­da més com­pac­ta.

Ini­ci­a­va ai­xí l’eta­pa el pri­mer mo­no­vo­lum com­pac­te de la in­dús­tria eu­ro­pea de l’au­to­mò­bil, que ara ce­le­bra el vin­tè ani­ver­sa­ri. En els suc­ces­sius lliu­ra­ments, l’Scé­nic ha es­tat un re­fe­rent en la ca­te­go­ria i se n’han ve­nut gai­re­bé cinc mi­li­ons d’uni­tats, grà­ci­es a la cons­tant evo­lu­ció en apar­tats com el con­fort de mar­xa, la tec­no­lo­gia útil, la se­gu­re­tat, et­cè­te­ra.

La pri­me­ra ge­ne­ra­ció, de­no­mi­na­da Mé­ga­ne Scé­nic, va te­nir els orí­gens al se­tem­bre del 1991. Ide­at pel Director de dis­seny de Re­nault, Pa­trick Le Qu­é­ment, va ser pre­sen­tat en so­ci­e­tat un con­cept car du­rant la ce­le­bra­ció del Sa­ló de l’Au­to­mò­bil de Frank­furt. D’atre­vi­des lí­ni­es de tall fu­tu­ris­ta, aquest pro­to­tip pro­vo­ca­ria una enor­me ex­pec­ta­ció i ad­mi­ra­ció en­tre els vi­si­tants de la mos­tra ale­ma­nya. Es trac­ta­va d’un nou cop d’efec­te de la fir­ma del rom­be des­prés de l’im­pac­te que ha­vi­en tin­gut an­te­ri­or­ment els llan­ça­ments del Re­nault Espace –el 1984– i del re­vo­lu­ci­o­na­ri Twin­go –el 1993–, un cot­xe de mi­da ur­ba­na pe­rò amb es­til i so­lu­ci­ons de mo­no­vo­lum.

A la ven­da des del 1996, l’en­cert del Mé­ga­ne Scé­nic es ba­sa­va en l’equi­li­bri del con­cep­te. Com­bi­na­va al­gu­nes vir­tuts de l’Espace amb la fun­ci­o­na­li­tat de cot­xes de me­nor mi­da. El seu èxit va mar­car el ca­mí a se­guir als com­pe­ti­dors, que ma­jo­ri­tà­ri­a­ment no van tri­gar a llan­çar al mer­cat mo­dels equi­va­lents. L’Scé­nic era un au­to­mò­bil que mar­ca­va pau­tes fu­tu­res, acon­se­guint un gran re­co­nei­xe­ment de la crí­ti­ca es­pe­ci­a­lit­za­da en apar­tats com l’am­pli­tud, la ver­sa­ti­li­tat i la se­gu­re­tat.

S’ofe­ria una àm­plia gam­ma de fun­ci­o­na­li­tats i es po­ten­ci­a­va l’en­fo­ca­ment lú­dic de l’au­to­mò­bil, pen­sant per la uti­lit­za­ció emi­nent­ment fa­mi­li­ar. Per ai­xò dis­po­sa­va de tres se­ients in­de­pen­dents i in­cor­po­ra­va sa­fa­tes ple­ga­bles en els res­pat­llers dels se­ients da­van­ters, a més d’es­pais por­ta­ob­jec­tes so­ta el ter­ra.

Una al­tra vir­tut de l’Scé­nic era la po­si­ció ele­va­da dels se­ients, que per­me­tia gau­dir de no­ta­ble vi­si­bi­li­tat als ocu­pants, com­bi­na­da amb gran llu­mi­no­si­tat i sen­sa­ció de lli­ber­tat pro­por­ci­o­na­da per un sos­tre elèc­tric pano­rà­mic. A més, s’in­cor­po­ra­ven di­fe­rents in­no­va­ci­ons tec­no­lò­gi­ques que mi­llo­ra­ven la se­gu­re­tat ac­ti­va i pas­si­va, fi­tes que van aca­bar per­què se’l re­co­nei­xés com a Eu­ro­pe­an Car of the Ye­ar en l’edi­ció del 1997, abans de ser ob­jec­te d’un pri­mer resty­ling el 1999.

Els com­pe­ti­dors van apa­rèi­xer al mer­cat amb for­ça. Mo­dels com el Ci­troën Xsa­ra Pi­cas­so o l’Opel Za­fi­ra ri­va­lit­za­ven amb el mo­no­vo­lum de la fir­ma del rom­be. Pe­rò l’Scé­nic ha­via es­tat el pi­o­ner del seg­ment i man­te­nia des de sem­pre un im­por­tant avan­tat­ge al mer­cat.

El 2003 va ser l’any del llan­ça­ment de l’Scé­nic II, la se­go­na ge­ne­ra­ció del mo­del. Les se­ves for­mes s’ins­pi­ra­ven en la tam­bé no­va ge­ne­ra­ció de la ber­li­na Mé­ga­ne II. Una de les prin­ci­pals no­ve­tats era el des­do­bla­ment de la gam­ma, amb una ver­sió de xas­sís llarg, de­no­mi­na­da Grand Scé­nic. D’aques­ta ma­ne­ra, es dis­po­sa­va d’un Scé­nic de cinc pla­ces de 4,3 me­tres de lon­gi­tud i d’una ver­sió llar­ga, de 4,5 me­tres, que po­dia dis­po­sar de cinc o bé de set se­ients.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.