Ins­pi­ra­dor de la no­va ge­ne­ra­ció

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

Re­nault va pre­sen­tar en l’edi­ció 2011 del Sa­ló de Gi­ne­bra un con­cept car de­no­mi­nat R-Spa­ce. Aquest pro­to­tip pro­po­sa­va una no­va era per als mo­no­vo­lums de mi­da com­pac­ta mit­jan­çant la com­bi­na­ció de re­qui­sits d’uti­lit­za­ció fa­mi­li­ar amb un es­til sen­su­al, es­por­tiu i, al­ho­ra, fun­ci­o­nal. El con­junt pre­te­nia re­flec­tir les di­fe­rents ne­ces­si­tats d’una fa­mí­lia mo­der­na, unes pri­o­ri­tats que po­di­en con­ju­gar-se en un únic ve­hi­cle, molt ele­gant i sen­zill d’uti­lit­zar.

Dar­re­re les es­ti­lit­za­des lí­ni­es es des­co­bria un in­te­ri­or am­pli i aco­lli­dor, do­tat de múl­ti­ples so­lu­ci­ons de mo­du­la­ri­tat i pen­sat per a l’en­tre­te­ni­ment, con­fort i se­gu­re­tat dels nens. Es­ta­va equi­pat amb un mo­tor de tres ci­lin­dres de 900cc. ga­so­li­na Energy TCE, capaç de desen­vo­lu­par 110 CV, com­bi­na­da amb una trans­mis­sió EDC de do­ble em­bra­gat­ge. Les emis­si­ons con­ta­mi­nants eren de tot just 95 g/km de CO . Aquest ve­hi­cle va ser pre­ci­sa­ment un dels prin­ci­pals ins­pi­ra­dors de la quar­ta ge­ne­ra­ció de l’Scé­nic que ara ha ar­ri­bat al mer­cat.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.