Per economia i se­gu­re­tat

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

rà­ci­es a la ir­rup­ció de l’elec­trò­ni­ca en l’uni­vers de l’au­to­mò­bil, du­rant els úl­tims anys s’ha pro­du­ït una ve­ri­ta­ble re­vo­lu­ció en ter­mes de se­gu­re­tat a la car­re­te­ra. Amb ca­da can­vi de ge­ne­ra­ció, els cot­xes gua­nyen en­ters en ma­tè­ria de sal­va­guar­da als ocu­pants, fo­na­men­tal­ment per­què adop­ten fla­mants sis­te­mes ges­ti­o­nats elec­trò­ni­ca­ment que vet­llen si­gil·lo­sa­ment per evi­tar ac­ci­dents.

Pe­rò en­ca­ra que l’allau de me­ca­nis­mes amb ins­tint de pro­tec­ció con­ti­nuï ten­dint a l’in­fi­nit, la per­so­na que es tro­bi al vo­lant con­ti­nu­a­rà te­nint el pa­per més im­por­tant men­tre fem pas­sos cap a l’es­ce­na­ri que ens ofe­reix el fu­tur, do­mi­nat so­bre­tot per la con­duc­ció au­tò­no­ma.

Obli­dem-nos avui del deso­la­dor pa­no­ra­ma que ens es­pe­ra a les per­so­nes que gau­dim con­duint, re­git pels au­to­ma­tis­mes, per cen­trar-nos en un as­pec­te fo­na­men­tal si es vol cir­cu­lar sen­se so­bre­salts. Ens re­fe­rim a la im­pe­ri­o­sa ne­ces­si­tat de con­ti­nu­ar man­te­nint in­tac­ta la dis­tàn­cia de se­gu­re­tat, per­què mal­grat que sem­bli que els sis­te­mes elec­trò­nics d’aju­da per­me­tin re­la­xar-se un punt en con­duir, el mi­llor és no abai­xar la gu­àr­dia da­vant el risc sem­pre la­tent que com­por­ta im­plí­ci­ta­ment l’ac­ció de con­duir qual­se­vol ve­hi­cle.

Con­di­ci­o­nats per la ve­lo­ci­tat que por­ta el cot­xe i les con­di­ci­ons de la via,

Un dels mi­llors con­sells que es po­den do­nar per re­bai­xar el con­sum de com­bus­ti­ble del cot­xe és allu­nyar-se del ve­hi­cle que ens pre­ce­deix

val la pe­na in­sis­tir que man­te­nir una dis­tàn­cia ade­qua­da res­pec­te als ve­hi­cles que cir­cu­len per da­vant és la mi­llor ac­ti­tud que exis­teix de ca­ra a evi­tar ac­ci­dents. Si s’ha dei­xat un mar­ge de me­tres ido­ni, sem­pre es po­drà re­ac­ci­o­nar a temps per fre­nar o ma­ni­o­brar en cas d’emer­gèn­cia i sor­tir ai­rós de si­tu­a­ci­ons pe­ri­llo­ses. Pe­rò el mi­llor de la qües­tió és que con­duir d’aques­ta ma­ne­ra és el mi­llor sis­te­ma tan­ma­teix per con­ver­tir-se en un mes­tre de l’es­tal­vi a la car­re­te­ra.

I és que un dels mi­llors con­sells que es po­den do­nar per re­bai­xar el con­sum de com­bus­ti­ble és no en­gan­xar-se al ve­hi­cle que ens pre­ce­deix, ja que d’aques­ta ma­ne­ra s’evi­ta­rà ha­ver de fre­nar fre­qüent­ment i gas­tar-ne més del de­gut. Per es­tal­vi­ar car­bu­rant, l’ide­al és an­ti­ci­par-se al vo­lant i re­duir la ve­lo­ci­tat ai­xe­cant el peu de l’ac­ce­le­ra­dor, dei­xant que al pe­dal de fre tin­gui una fun­ció pràc­ti­ca­ment tes­ti­mo­ni­al, sem­pre que si­gui pos­si­ble.

No és per ca­su­a­li­tat que un dels úl­tims grans en­ginys elec­trò­nics que han apa­re­gut en als cot­xes, un me­ca­nis­me pre­dic­tiu desen­vo­lu­pat per do­nar con­sells al con­duc­tor amb la fi­na­li­tat de gua­nyar en­ters en ter­mes d’efi­ci­èn­cia, es­ti­gui fran­ca­ment ob­ses­si­o­nat en sug­ge­rir rei­te­ra­da­ment allu­nyar-se dels al­tres cot­xes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.