BMW X4 M40i

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

TwinPower Tur­bo. Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Ma­le­ter Ga­ran­tia Web PREU Ga­so­li­na. Sis ci­lin­dres en lí­nia

2.979cc 360 CV a 5.800 rpm 250 km/h 4,9 se­gons 8,6 se­gons 467/190/162 cm 1.915 kg. 500 li­tres Dos anys, sen­se lí­mit de km. bmw.es 73.500€

L’equi­pa­ment dis­po­sa de cli­ma­tit­za­dor bi­zo­na, con­trol de cre­uer amb fun­ció de fre­na­da, sen­sors de plu­ja i llums, con­trol de dis­tàn­cia d’apar­ca­ment, et­cè­te­ra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.