Com­pac­te, es­por­tiu i equi­li­brat

Fit­xa tèc­ni­ca

La Vanguardia (Català) - Motor - - PROVA - UN IN­TE­RI­OR MOLT CUI­DAT

Fruit de l’apli­ca­ció d’una no­va pla­ta­for­ma, la mar­ca del rom­be fa un al­tre gran pas en sen­sa­ció d’aplom i fer­me­sa so­bre l’as­falt. Aquest Mé­ga­ne, al­menys aques­ta ver­sió GT, s’ha ger­ma­nit­zat fins al punt de no sem­blar un Re­nault d’aquest seg­ment. Sen­se obli­dar el con­fort de sus­pen­sió, que el té, brin­da una gran pre­ci­sió en els re­volts, sen­se ba­lan­ceigs, i amb una agra­da­ble sen­sa­ció de se­gu­re­tat a to­ta ho­ra. Per tant, l’equi­li­bri en­tre pres­ta­ci­ons i con­fort me­reix una no­ta al­ta en aquest Mé­ga­ne GT, i és di­fí­cil de tro­bar ac­tu­al­ment en com­pac­tes d’aques­ta po­tèn­cia.

A l’in­te­ri­or cal des­ta­car uns se­ients de bon dis­seny i sub­jec­ció la­te­ral, amb re­po­sa­caps in­te­grat al res­pat­ller. Am­bel sis­te­ma Mul­ti-Sen­se, una de les no­ve­tats del Mé­ga­ne, el con­duc­tor pot con­fi­gu­rar al­guns pa­rà­me­tres del seu ve­hi­cle­am­bun bo­tó si­tu­at da­vant del fre de­mào tam­bé a tra­vés de la pan­ta­lla ti­pus tau­le­ta del ta­bli­er.

Els pro­gra­mes dis­po­ni­bles són Neu­tral, Com­fort, Sport i RS. Amb la ma­ne­ra RS, el més di­ver­tit, can­via el so del mo­tor i tot fun­ci­o­na de for­ma més es­por­ti­va: can­vi i ges­tió del mo­tor. D’al­tra ban­da, l’equi­pa­ment in­clou clau in­tel·li­gent que tan­ca el cot­xe sen­se in­ter­ven­ció del con­duc­tor, avís de can­vi de car­ril, re­co­nei­xe­ment de se­nyals, sis­te­ma R-Link 2 amb pan­ta­lla tàc­til de 8,7 pol­za­des (ti­pus tau­le­ta) i na­ve­ga­dor, pro­gra­ma­dor de ve­lo­ci­tat, equip d’àu­dio Bo­se o cà­me­ra poste­ri­or.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.