L’elec­tri­ci­tat des­tru­eix bar­re­res

La Vanguardia (Català) - Motor - - CONCEPT CAR - PLA­QUES FO­TO­VOL­TAI­QUES

ve­ri­tat l’he­ge­mo­nia in­dis­cu­ti­ble del pe­tro­li. De mo­ment, sem­bla que els cot­xes elèc­trics por­ten bas­tant avan­tat­ge, es­pe­ci­al­ment si es té en comp­te que de tant en tant sor­gei­xen pro­jec­tes tan in­teres­sants com el Volkswa­gen BUDD-e, una jo­ia fu­tu­ris­ta que des­ta­ca tant per la fun­ci­o­na­li­tat in­te­ri­or com per la ge­ne­ro­sa au­to­no­mia de fun­ci­o­na­ment que li pro­por­ci­o­na el seu po­de­rós con­junt de ba­te­ri­es.

A fi de po­der cre­ar un au­to­mò­bil que des­ta­qués pel ge­ne­rós es­pai in­te­ri­or, els en­gi­nyers que han for­mat part del pro­cés de de­sen­vo­lu­pa­ment han op­tat per agru­par les ba­te­ri­es en un com­par­ti­ment es­pe­ci­al que ocu­pa la ma­jor part del ter­ra. Mit­jan­çant aques­ta so­lu­ció, s’ha acon­se­guit que el fla­mant con­cept car fir­mat per Volkswa­gen pu­gui bri­llar per l’am­pli­tud que ofe­reix als seus te­ò­rics ocu­pants. Ho­me­nat­ge a la pri­me­ra ge­ne­ra­ció de la mí­ti­ca fur­go­ne­ta Trans­por­ter, el BUDD-e pre­tén des­per­tar tan­ma­teix emo­ci­ons in­ten­ses en­tre els amants dels cot­xes del pas­sat que el con­tem­plin en qual­se­vol dels sa­lons in­ter­na­ci­o­nals als quals as­sis­tei­xin.

Com­pen­di de tec­no­lo­gia avan­ça­da, l’in­no­va­dor ve­hi­cle de la fir­ma ale­ma­nya ve do­tat amb trac­ció per­ma­nent a les qua­tre ro­des. Pe­rò el més xo­cant del cas és que el seu cor elèc­tric anun­cia una po­tèn­cia mà­xi­ma de ni més ni menys que 317 CV, una da­da dig­na de ru­ti­lants es­por­tius d’al­tes pres­ta­ci­ons. Se­gons sos­te­nen els res­pon­sa­bles del pro­jec­te, les ba­te­ri­es es­tan pen­sa­des per pro­por­ci­o­nar una au­to­no­mia de vi­at­ge de fins a 533 qui­lò­me­tres, a més de comp­tar amb un sis­te­ma de càr­re­ga ràpida que per­met re­car­re­gar el 80% de la se­va capa­ci­tat ener­gè­ti­ca en no­més mit­ja ho­ra.

En un au­to­mò­bil que per­se­gueix la mà­xi­ma efi­ci­èn­cia, re­sul­ta lò­gic que s’ha­gi apro­fi­tat la su­per­fí­cie del sos­tre per ins­tal·lar sen­gles pla­ques fo­to­vol­tai­ques que exer­cei­xen com a fonts d’ali­men­ta­ció au­xi­li­ar quan il·lu­mi­na el sol. En­va­ït per pràc­ti­ques so­lu­ci­ons per a l’ús quo­ti­dià, el BUDD-e por­ta in­cor­po­rat un ca­laix a so­ta al ma­le­ter que dis­po­sa d’una zo­na re­fri­ge­ra­da per guar­dar els ali­ments o man­te­nir les be­gu­des fres­ques.

El ma­teix Pre­si­dent del Co­mi­tè Exe­cu­tiu de Volkswa­gen, Herbert Di­ess, apun­ta que: “El BUDD-e mar­ca ten­dèn­ci­es de for­ma re­a­lis­ta. Es­tem desen­vo­lu­pant pro­to­tips com­ple­ta­ment nous i únics, dis­se­nyats es­pe­ci­al­ment per a la mobilitat elèc­tri­ca de llar­ga dis­tàn­cia. Pe­rò tam­bé som cons­ci­ents que el fu­tur es­ta­rà ca­rac­te­rit­zat per la con­duc­ció au­to­ma­tit­za­da, que for­ma­rà part de la nos­tra vi­da di­à­ria i can­vi­a­rà la mobilitat com­ple­ta­ment. Per tant, és lò­gic que tin­guem mol­tes ide­es so­bre la mi­llor ma­ne­ra d’acos­tar el cot­xe au­tò­nom als nos­tres cli­ents”.

Do­tat amb un mo­tor de 317 CV, aquest avan­çat pro­to­tip anun­cia una au­to­no­mia de vi­at­ge de fins a 533 qui­lò­me­tres

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.