60anys aHan­no­ver

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS - Da­ni­el Bal­cells UNIÓ INDISSOLUBLE OR­GULL I PAS­SIÓ

l 8 de març del 1956 es va ini­ci­ar a Han­no­ver la pro­duc­ció del lle­gen­da­ri Bu­lli, nom que es va ator­gar afec­tu­o­sa­ment a la fur­go­ne­ta Volkswa­gen Bus. Amb mo­tiu del sei­xan­ta ani­ver­sa­ri d’aques­ta im­por­tant da­ta en la his­tò­ria de la com­pa­nyia ale­ma­nya –i per a la ca­pi­tal de la Bai­xa Sa­xò­nia–, el Mu­seu d’His­tò­ria d’Han­no­ver ha or­ga­nit­zat una re­tros­pec­ti­va so­bre l’ini­ci de la pro­duc­ció del Trans­por­ter amb una ex­po­si­ció es­pe­ci­al que es pro­lon­ga­rà fins al 26 de juny d’en­guany.

A l’ex­po­si­ció es po­den veu­re, a més d’al­gu­nes de les uni­tats més sig­ni­fi­ca­ti­ves de la col·lec­ció de la com­pa­nyia, ví­de­os que re­cu­llen tes­ti­mo­nis de tre­ba­lla­dors de l’èpo­ca, fo­to­gra­fi­es i ob­jec­tes que evo­quen l’evo­lu­ció d’aques­ta plan­ta, clau per al crei­xe­ment in­dus­tri­al i poste­ri­or con­so­li­da­ció de la mar­ca Volkswa­gen. A més, la mos­tra tam­bé per­met als vi­si­tants conèi­xer amb de­tall els úl­tims pro­ces­sos de pro­duc­ció en es­ta­ci­ons in­terac­ti­ves.

La his­tò­ria de l’exi­tós Volkswa­gen Trans­por­ter es­tà es­tre­ta­ment lli­ga­da a la ciu­tat d’Han­no­ver. Quan la uni­tat nú­me­ro 100.000 del Bu­lli va sor­tir de la ca­de­na de mun­tat­ge de la seu cen­tral de VW, el 1954, era clar que ca­lia cre­ar una fà­bri­ca prò­pia per aten­dre l’al­ta de­man­da que re­gis­tra­va aquest ve­hi­cle, la pro­duc­ció del qual es con­ver­ti­ria en el “ca­vall de ba­ta­lla del mi­ra­cle eco­nò­mic” que va co­men­çar a Wolfs­burg l’any 1950.

La capa­ci­tat de pro­duc­ció en aquell temps era de 80 uni­tats al dia i se’n ne­ces­si­ta­ven 330. A mit­jans del 1955 es va ini­ci­ar la cons­truc­ció de la plan­ta d’Han­no­ver, la ciu­tat que va tri­ar qui ales­ho­res era director ge­ne­ral de Volkswa­genwerk GmbH, el pro­fes­sor Hein­rich Nord­hoff, per es­ta­blir la no­va seu de pro­duc­ció.

Poc més d’un any des­prés, ja es pro­du­ï­en 230 Trans­por­ter ca­da dia en unes ins­tal·la­ci­ons en què tre­ba­lla­ven uns 4.000 em­ple­ats, dels quals no­més 25 eren do­nes. L’any 1959 les tre­ba­lla­do­res van ar­ri­bar a ser 1.044. En un perí­o­de de temps ex­tre­ma­da­ment curt, es va cre­ar des de zero un cen­tre de pro­duc­ció pi­o­ner que va ar­ri­bar a ser un dels pi­lars prin­ci­pals del grup.

Al llarg dels anys cin­quan­ta mol­ta gent va dei­xar els seus llocs de tre­ball, fins i tot llocs se­gurs as­so­ci­ats a la ban­ca, per pas­sar a fa­bri­car el Bu­lli a la no­va plan­ta d’Han­no­ver. Els llocs de tre­ball a la fà­bri­ca de VW eren molt co­be­jats, ja que hi pa­ga­ven més del do­ble que en al­tres llocs de tre­ball: 2,50 marcs/ho­ra de mit­ja­na en lloc d’1,20 d’ales­ho­res.

La pro­duc­ció d’aquest mo­del, pel qual tant els tre­ba­lla­dors com els ciu­ta­dans d’Han­no­ver te­nen un afec­te es­pe­ci­al, es ca­rac­te­rit­za per la tra­di­ció i l’ex­pe­ri­èn­cia. “Aquest fac­tor es trans­met dins de les fa­mí­li­es, he­re­tat de pa­res a fills”, afir­ma Eck­hard Sc­holz, pre­si­dent del co­mi­tè exe­cu­tiu de Volkswa­gen Ve­hí­cles Co­mer­ci­als. “Hi ha ca­sos de fins a

1

4

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.