Les ene­mi­gues del con­duc­tor

La Vanguardia (Català) - Motor - - RELATS -

o hi ha dub­te que el sis­te­ma ac­tu­al de la lli­cèn­cia de con­duc­ció per punts té as­pec­tes clara­ment mi­llo­ra­bles, com ara la fal­ta de con­si­de­ra­ció es­pe­ci­al que me­rei­xen els pro­fes­si­o­nals del trans­port, els quals mol­tes ve­ga­des ve­uen pe­ri­llar els seus llocs de tre­ball per cul­pa de san­ci­ons tan es­tric­tes com de dub­to­sa ar­gu­men­ta­ció si s’apli­ques­sin cri­te­ris de sen­tit co­mú a les lleis que im­pe­ren a l’uni­vers del tràn­sit de ve­hi­cles.

D’al­tra ban­da, és just re­co­nèi­xer que aquest sis­te­ma me­reix l’aplau­di­ment unà­ni­me en ves­sants tan im­por­tants com la llui­ta con­tra la pla­ga de les dro­gues a la car­re­te­ra i el fre a les per­ni­ci­o­ses con­se­qüèn­ci­es pel que fa al capí­tol dels ac­ci­dents.

To­tes les es­ta­dís­ti­ques que s’han re­a­lit­zat du­rant els úl­tims temps so­bre les víc­ti­mes de tràn­sit coin­ci­dei­xen a as­se­nya­lar que la cau­sa prin­ci­pal dels ac­ci­dents a Es­pa­nya són les dis­trac­ci­ons dels con­duc­tors. So­ta aques­ta pre­mis­sa, cal­dria iden­ti­fi­car les cau­ses que po­den fer-lo ba­dar a fi d’atu­rar-les i en con­se­qüèn­cia re­bai­xar el nom­bre de víc­ti­mes oca­si­o­na­des.

Tan­ma­teix en les da­des dels si­nis­tres pro­du­ïts per la car­re­te­ra tam­bé so­bre­surt amb for­ça la pre­sèn­cia tan per­ni­ci­o­sa de les dro­gues, que són les pit­jors ene­mi­gues del con­duc­tor. Tant és si les subs­tàn­ci­es es­tu­pe­fa­ents són le­gals o pro­hi­bi­des per la llei, ja que els efec­tes

Des­prés que el cos as­si­mi­li el càn­na­bis so­ta qual­se­vol for­mat, no es pot con­duir le­gal­ment du­rant un perí­o­de de tren­ta di­es

de la se­va in­ci­dèn­cia po­den ser igual­ment des­truc­tius.

No cal que s’abu­si de la be­gu­da per po­sar en pe­rill la ma­tei­xa vi­da i tam­bé la de les per­so­nes que vi­at­gen en al­tres ve­hi­cles, les quals es po­dri­en veu­re im­pli­ca­des en qual­se­vol ac­ci­dent pro­vo­cat per l’ex­cés d’eu­fò­ria i la fal­ta de re­fle­xos prò­pia de l’al­co­hol. Des del xar­rup inau­gu­ral de la pri­me­ra co­pa ja es co­men­cen a per­dre fa­cul­tats per con­duir. I en­ca­ra que la llei in­di­qui que un es pot po­sar al vo­lant sen­se que el san­ci­o­nin si no su­pera el llin­dar d’al­co­ho­lè­mia es­ta­blert, el mi­llor con­sell per evi­tar el risc d’ac­ci­dent és no beu­re ni una go­ta.

Pe­rò si l’al­co­hol es pot con­si­de­rar com una de les an­tí­te­sis es­sen­ci­als del bon con­duc­tor, en­ca­ra me­reix pit­jor con­si­de­ra­ció una al­tra de les subs­tàn­ci­es es­tu­pe­fa­ents to­le­ra­des ac­tu­al­ment al nos­tre pa­ís, el càn­na­bis. Ai­xò és per­què les be­gu­des al­co­hò­li­ques que­den fil­tra­des per l’or­ga­nis­me al cap d’unes sis ho­res d’ha­ver-les in­ge­rit. La ma­ri­hu­a­na, en can­vi, comp­ta amb un po­tent agent tò­xic que dei­xa ras­tre al cos du­rant un mes, i que es de­tec­ta mit­jan­çant les anà­li­sis po­li­ci­als de dro­gues. Per tant, des­prés d’as­si­mi­lar-la so­ta qual­se­vol for­mat, no es pot con­duir le­gal­ment du­rant tren­ta di­es.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.