Hyun­dai Elan­tra

El nou se­dan com­pac­te de la fir­ma core­a­na ar­ri­ba­am­bun as­pec­te re­no­vat, molt més atrac­tiu, i can­vi au­to­mà­tic DCT en op­ció per al mo­tor di­è­sel. Dis­po­ni­ble des de 20.025 eu­ros

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT - Da­ni­el Bal­cells

es ber­li­nes com­pac­tes tra­di­ci­o­nals de tres vo­lums no pas­sen pre­ci­sa­ment el seu mi­llor mo­ment a ni­vell co­mer­ci­al a Eu­ro­pa, més avi­at al con­tra­ri, tret d’al­guns mer­cats molt con­crets on gau­dei­xen d’una for­ta im­plan­ta­ció.

El clàs­sic cot­xe de la fa­mí­lia que anys en­re­re ofe­ria un com­pro­mís òp­tim en­tre capa­ci­tat i imat­ge es­tà ara en franc re­tro­cés da­vant els pui­xants i po­li­va­lents SUV de mi­da mit­ja­na. Més ver­sà­tils i mo­derns, els tot­ca­mins im­po­sen el seu atrac­tiu es­pe­ci­al­ment en­tre el pú­blic més jo­ve i ac­tiu.

Tot i ai­xò, els úl­tims llan­ça­ments en el seg­ment dels se­dans de qua­tre por­tes i al vol­tant dels 4,5 me­tres de lon­gi­tud rei­vin­di­quen la vi­gèn­cia d’aquests ve­hi­cles com al­ter­na­ti­ves pràc­ti­ques i eco­nò­mi­ques per a par­ti­cu­lars i, es­pe­ci­al­ment, per a em­pre­ses i flo­tes. És el cas, per exem­ple, del Ci­troën C-Ely­seé, el Se­at To­le­do, el Maz­da3 Se­dan o, més re­cent­ment, del nou Fi­at Ti­po i del re­no­vat Hyun­dai Elan­tra que ens ocu­pa. La si­se­na ge­ne­ra­ció d’aquest mo­del ar­ri­ba al nos­tre pa­ís amb in­teres­sants ar­gu­ments tant en el pla me­cà­nic com en el dels equi­pa­ments. Dis­po­sa de du­es mo­to­rit­za­ci­ons pos­si­bles: un mo­tor de ga­so­li­na 1.6 MPI de 128 CV amb can­vi ma­nu­al, que cer­ti­fi­ca 6,6 li­tres de mit­ja­na, i una va­ri­ant di­è­sel 1.6 CRDI de 136 CV (4,5 l/100 km) as­so­ci­a­da a una cai­xa ma­nu­al o a una trans­mis­sió au­to­mà­ti­ca de do­ble em­bra­gat­ge DCT de 7 ve­lo­ci­tats en op­ció que, amb el sis­te­ma Start& Stop, re­bai­xa la xi­fra fins a uns ex­cel·lents 4,1 li­tres.

Amb una des­ta­ca­ble evo­lu­ció es­tè­ti­ca res­pec­te al mo­del an­te­ri­or, el nou Elan­tra 2016 llu­eix una gra­e­lla he­xa­go­nal amb marc i la­mes horitzontals cro­ma­des que li ator­ga una pre­sèn­cia dis­tin­gi­da i ac­tu­al, en la lí­nia de les úl­ti­mes no­ve­tats de la mar­ca. Nous grups òp­tics es­quin­çats amb llums di­ürns LED, pi­lots poste­ri­ors tam­bé de LEDs, una con­tra­por­ta amb de­flec­tor, una si­lu­e­ta més di­nà­mi­ca i una ae­ro­di­nà­mi­ca mi­llo­ra­da (amb un co­e­fi­ci­ent de pe­ne­tra­ció Cd re­bai­xat a 0,27) di­bui­xen clara­ment un per­fil de cot­xe molt més mo­dern i atrac­tiu.

Unes di­men­si­ons una mi­ca més grans tam­bé con­tri­bu­ei­xen a l’ho­ra de pro­por­ci­o­nar-li més Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Ma­le­ter Ga­ran­tia Web PREU Mo­del Po­tèn­cia Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum PREU Mo­del Po­tèn­cia Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum PREU 4 ci­lin­dres Ga­so­li­na

1.591cc 128 CV a 6.300 rpm

200 km/h 10,1 se­gons

6,6 li­tres 457 / 180 / 145 cm

n/d 458 li­tres Cinc anys sen­se lí­mit de km hyun­dai.es

20.025 € 1.6 CRDI 136 CV Tec­no

136 CV 190 km/h 10,5 se­gons 4,5 li­tres 23.675 € 1.6 CRDI 136 CV Aut. Sty­le

136 CV 190 km/h 11 se­gons 4,1 li­tres 28.700 € ex­cel·lèn­cia i aplom so­bre la car­re­te­ra. Ara me­su­ra 4,57 m de llarg (+20 mm), 1,80 m d’am­ple (+25 mm) i l’al­tu­ra es man­té en 1,45 m, amb una dis­tàn­cia en­tre ei­xos de 2,70 me­tres.

Les me­su­res no­ves, a més, es tra­du­ei­xen en un in­te­ri­or més ge­ne­rós que, jun­ta­ment amb uns se­ients redis­se­nyats per gua­nyar con­fort i op­ti­mit­zar l’es­pai, ofe­rei­xen als pas­sat­gers un ha­bi­ta­cle més cò­mo­de, am­pli i re­ma­tat amb mi­llors ma­te­ri­als. El ma­le­ter dis­po­sa de 458 li­tres de capa­ci­tat.

Amb tres aca­bats, Klass, Tec­no i Sty­le, el nou Hyun­dai Elan­tra es­tà dis­po­ni­ble a Es­pa­nya des de 20.025 i fins a 28.700 eu­ros, tot i que amb pro­mo­ci­ons i des­comp­tes ar­ren­ca en uns de com­pe­ti­tius 14.975 eu­ros in­clo­ent-hi els cinc anys de ga­ran­tia sen­se lí­mit de km que ofe­reix la fir­ma core­a­na.

El nou Hyun­dai Elan­tra 2016 llu­eix una gra­e­lla he­xa­go­nal amb marc i la­mes horitzontals cro­ma­des que el fa més dis­tin­git i ac­tu­al

En­tre els equi­pa­ments dis­po­ni­bles en l’Elan­tra fi­gu­ren el sis­te­ma au­tò­nom de fre­na­da d’emer­gèn­cia, avís d’an­gle mort, aler­ta de tràn­sit cre­uat poste­ri­or, de can­vi in­vo­lun­ta­ri de car­ril i as­sis­tent d’ar­ren­ca­da en ram­pa Tam­bé pot in­cor­po­rar fars de xe­nó,...

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.