Toyo­ta RAV4

La Vanguardia (Català) - Motor - - NOVETAT -

Mo­tor Ci­lin­dra­da Po­tèn­cia mà­xi­ma Ve­lo­ci­tat mà­xi­ma De 0 a 100 km/h Con­sum mit­jà Llarg / Am­ple / Alt Pes Ma­le­ter Ga­ran­tia Web PREU Ga­so­li­na, 4 ci­lin­dres més elèc­tric 2.494 cc 197 CV 180 km/h 8,3 se­gons

4,9 li­tres 460/184/167 cm 1.625 kg 500 li­tres Tres anys, o 100.000 km toyo­ta.es 29.890 € i el re­co­nei­xe­ment de les se­nyals de cir­cu­la­ció.

El nou au­to­mò­bil hí­brid de Toyo­ta man­té uns ni­vells d’equi­pa­ment molt ele­vats en qual­se­vol dels aca­bats. Equi­pa fars de sè­rie i llums di­ürns de LED, as­sis­tèn­cia a l’ar­ren­ca­da en pen­dent, con­tra­por­ta del ma­le­ter amb ober­tu­ra i tan­ca­ment elèc­tric, cli­ma­tit­za­dor bi­zo­na, cà­me­ra de vi­sió poste­ri­or, sen­sors d’il·lu­mi­na­ció i plu­ja o el sis­te­ma mul­ti­mè­dia Toyo­ta Touch 2, que es pot com­ple­tar, amb un com­plet na­ve­ga­dor. La no­ve­tat és el Pack hy­brid for­mat per es­to­res amb el lo­go hy­brid, una clau re­co­ber­ta i mot­llu­res cro­ma­des en els pas­sos de por­ta.

Toyo­ta ofe­reix du­es op­ci­ons per gau­dir d’un RAV4 hy­brid: és pos­si­ble ad­qui­rir-lo des de 29.890 eu­ros i tam­bé exis­teix un pro­duc­te dis­se­nyat per Toyo­ta Es­paña de­no­mi­nat Pay per Dri­ve, de pa­ga­ment per ús, que re­que­reix una en­tra­da de 7.647 eu­ros i 48 quo­tes de 275 eu­ros.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.