Avant­guar­da mu­si­cal so­bre ro­des

Citroën s’ins­pi­ra en un grup fran­cès de pop elec­trò­nic per cre­ar un pro­to­tip car­re­gat de vi­bra­ci­ons vi­tals po­si­ti­ves

La Vanguardia (Català) - Motor - - CONCEPT - Pe­re Prat

Am­bla fi­na­li­tat de po­sar l’ac­cent en la trans­cen­den­tal im­por­tàn­cia que té el llan­ça­ment mun­di­al de l’Spa­ceTou­rer, Citroën ha de­ci­dit im­pul­sar una ini­ci­a­ti­va in­teres­sant. L’es­tra­tè­gia fe­ta ser­vir per mag­ni­fi­car el desem­bar­ca­ment del seu nou ve­hi­cle co­mer­ci­al ha es­tat cre­ar un con­cept car des­pre­o­cu­pat des­ti­nat a pre­si­dir els sa­lons au­to­mo­bi­lís­tics més re­lle­vants del ca­len­da­ri in­ter­na­ci­o­nal. I si per al­gu­na co­sa des­ta­ca aquest fla­mant pro­jec­te que res­pon al nom de Hyp­hen, és pel ves­sant mu­si­cal, que for­ma part de la se­va do­ta­ció ge­nè­ti­ca pre­do­mi­nant.

La mar­ca dels dos xe­brons ha ar­ri­bat a un acord amb un grup mu­si­cal de­no­mi­nat Hyp­hen Hyp­hen, a fi de cre­ar si­ner­gi­es co­mu­nes que per­me­tin im­pul­sar tant el desem­bar­ca­ment del seu nou ve­hi­cle co­mer­ci­al com la imat­ge del con­junt de pop elec­trò­nic. Pro­ce­dent de l’an­glès, la pa­rau­la Hyp­hen sig­ni­fi­ca guió. Però el més im­por­tant del cas és que aques­ta for­ma­ció fran­ce­sa apun­ta bo­nes ma­ne­res per con­ver­tir-se en una de les prò­xi­mes re­fe­rèn­ci­es mu­si­cals en­tre els sec­tors ju­ve­nils més avant­guar­dis­tes de la so­ci­e­tat.

Ar­naud Be­llo­ni, di­rec­tor de màr­que­ting de la fir­ma au­to­mo­bi­lís­ti­ca fran­ce­sa, co­men­ta­va du­rant la pre­sen­ta­ció del con­cept car que “Citroën sem­pre ha sa­but in­no­var, anar per da­vant del seu temps i des­co­brir ta­lents. La unió amb Hyp­hen Hyp­hen su­po­sa la po­sa­da en es­ce­na d’una col·la­bo­ra­ció que ve­iem evi­dent. És la unió amb un grup elec­trò­nic i pe­cu­li­ar, que té una au­tèn­ti­ca fir­ma grà­fi­ca i mu­si­cal. Per a nos­al­tres, és una ma­ne­ra de po­sar en co­mú els nos­tres va­lors d’op­ti­mis­me, de com­par­tir i de cre­a­ti­vi­tat”.

UN DIS­SENY VITAMINAT

Amb l’evi­dent in­ten­ció d’atreu­re les mi­ra­des del pú­blic que as­sis­teix als sa­lons au­to­mo­bi­lís­tics, el Citroën Hyp­hen ha adop­tat un es­til de dis­seny sum­ma­ment vitaminat. Com si fos un at­le­ta im­pe­ca­ble­ment mus­cu­lat, aquest pro­to­tip es des­mar­ca de la vo­ca­ció co­mer­ci­al del Spa­ceTou­rer, apos­tant clara­ment per la fi­lo­so­fia mun­ta­nyen­ca que pre­do­mi­na en l’uni­vers dels tot­ca­mins. Per su­perar amb èxit les ru­tes més abrup­tes, dis­po­sa de més al­tu­ra lliu­re res­pec­te al ter­ra que els seus ger­mans de mar­ca ma­tri­cu­la­bles, a més d’ha­ver adop­tat trac­ció in­te­gral.

El vis­tós to ver­mell ata­ron­jat, el co­lor tri­at per res­sal­tar la pre­sèn­cia de la se­va im­po­nent car­ros­se­ria, exer­ceix tam­bé un pa­per de pro­ta­go­nis­ta prin­ci­pal a l’in­te­ri­or del ve­hi­cle. I és que l’en­ta­pis­sat dels se­ients fa ser­vir aques­ta ma­tei­xa va­ri­e­tat cro­mà­ti­ca, però en una ori­gi­nal con­fi­gu­ra­ció que es de­gra­da per acon­se­guir que ca­da se­ient si­gui di­fe­rent. Mit­jan­çant aques­ta inu­si­ta­da so­lu­ció, el Hyp­hen pre­tén que els pas­sat­gers se sub­mer­gei­xin en un am­bi­ent in­for­mal i de co­lo­rit ale­gre.

El Citroën Hyp­hen es­tà do­tat amb un sos­tre pano­rà­mic de vi­dre per fo­men­tar la llu­mi­no­si­tat del seu ju­ve­nil ha­bi­ta­cle

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.