Nous ho­rit­zons

Am­bu­na ver­sa­ti­li­tat fo­ra de tot dub­te, aques­ta no­va Hon­da CB 500 X és una mo­to ac­ces­si­ble d’es­pe­rit aven­tu­rer, sen­se os­ten­ta­ci­ons de gran­de­sa, pe­rò molt fà­cil de con­duir, de gran qu­a­li­tat iam­buns cos­tos d’ús i man­te­ni­ment re­du­ïts

La Vanguardia (Català) - Motor - - MO­TOS - Al­bert Al­si­na

La fei­na de la mar­ca de l’ala dau­ra­da en mo­dels de mo­to més fun­ci­o­nals i ver­sà­tils, al­ho­ra que as­se­qui­bles, fa que el seg­ment de mo­to per al car­net A2 crei­xi i crei­xi sen­se pa­rar. Ja si­gui pel preu en si del mo­del, com pels seus bai­xos cos­tos de man­te­ni­ment, ai­xí com per la se­va fa­ci­li­tat de con­duc­ció i in­cre­ï­bles pres­ta­ci­ons, han atret un nou pú­blic que s’atre­veix a anar amb mo­to o, fins i tot, tor­nen a acos­tar a aquest mer­cat usu­a­ris que ha­vi­en dei­xat de ban­da aquest món de les du­es ro­des per­què no hi ha­via mo­dels d’aques­tes ca­rac­te­rís­ti­ques tan con­cre­tes.

I és que la fa­mí­lia CB, en la qual hi ha in­te­gra­da aques­ta trail com­pac­ta ano­me­na­da 500 X, per­met que qual­se­vol afi­ci­o­nat a la mo­to pu­gui sen­tir i no­tar les vi­cis­si­tuds d’una mo­to gran amb la fa­ci­li­tat de con­duc­ció d’un pro­duc­te com­pac­te que po­sa les co­ses molt fà­cils al con­duc­tor. I tot ai­xò sen­se re­nun­ci­ar, es­clar, a la qu­a­li­tat que de­mos­tra sem­pre la mar­ca ja­po­ne­sa en tots els seus pro­duc­tes i, per què no, amb un cert toc es­por­tiu i d’es­pe­rit aven­tu­rer.

Per a tots ells, Hon­da ha re­for­çat aquest mo­del amb una re­no- va­ció es­tè­ti­ca que des­til·la més po­der i es­por­ti­vi­tat, amb unes lí­ni­es més an­gu­lo­ses i una pre­sèn­cia més im­po­nent, un si­len­ci­a­dor de més sec­ció (al qual se li han re­a­lit­zat una sè­rie de per­fo­ra­ci­ons per ob­te­nir un ru­git més con­tun­dent), a més de do­tar-la d’una ma­ne­ta de fre da­van­te­ra re­gu­la­ble (en cinc po­si­ci­ons) i uns atrac­tius far i pi­lot poste­ri­or de led, que do­nen for­ma a una si­lu­e­ta con­tun­dent quan cau la nit; a més de ge­ne­rar una ex­cel·lent vi­si­bi­li­tat a la car­re­te­ra i, tan­ma­teix, amb un abast llu­mi­nós més gran.

Pe­rò aquest ni­vell d’op­ti­mit­za­ci­ons no aca­ba aquí, ja que els en­gi­nyers ja­po­ne­sos tam­bé han tre­ba­llat en la part ci­cle in­cor­po­rant una pa­ra­bri­sa 100 mm més alt per ofe­rir una pro­tec­ció mi­llor da­vant les in­cle­mèn­ci­es me­te­o­ro­lò­gi­ques i pro­tec­ció ae­ro­di­nà­mi­ca, a més d’una no­va for­qui­lla da­van­te­ra ajus­ta­ble de 41 mm i 108 mm de re­cor­re­gut, amb la qual co­sa per­me­trà a l’usu­a­ri gau­dir de les bon­dats d’un ajust de pre­càr­re­ga en fun­ció de la des­ti­na­ció a la qual es di­ri­gei­xi i l’ús que vul­gui te­nir. Més con­fort o més pre­ci­sió... Car­re­te­ra o mun­ta­nya. Ell de­ci­deix.

A més, es pot re­cor­dar que la CB 500 X té un xas­sís en for­ma de di­a­mant amb tubs d’acer de 35 mm, molt lleu­ger i re­sis­tent, una dis­tàn­cia en­tre ei­xos re­al­ment cur­ta, una al­tu­ra del se­ient de 810 mil·lí­me­tres, frens de disc lo­bu­lats amb una pin­ça Nis­sin da­van­te­ra de dos pis­tons i, per des­comp­tat, amb sis­te­ma de fre­na­da ABS de sè­rie.

MI­LLO­RANT EL PRE­SENT

El pro­pul­sor de laCB500Xés el cone­gut bi­ci­lín­dric en pa­ral·lel amb 471cc i re­fri­ge­ra­ció lí­qui­da, que re­sul­ta per­fec­te tant en des­pla­ça­ments ur­bans com en ru­tes de cap de set­ma­na. És un pro­pul­sor que ofe­reix un ex­cel·lent con­sum i agi­li­tat, amb què es po­den fer qui­lò­me­tres i qui­lò­me­tres en ports de mun­ta­nya, des­co­brir no­ves ciu­tats i ar­ri­bar a qual­se­vol des­ti­na­ció que es­cu­llis. Per mi­llo­rar el pre­sent, Hon­da ha op­ti­mit­zat tam­bé el sis­te­ma de mar­xes, amb el qual ara es pot can­vi­ar amb més su­a­vi­tat i lleu­ge­re­sa en to­ta la gam­ma de re­vo­lu­ci­ons.

Aquest mo­del de la fa­mí­lia CB con­ti­nua con­fi­ant en el pro­pul­sor de cai­re di­nà­mic pe­rò so­bri de con­duir, de con­sum re­al­ment molt con­tin­gut (3,3 li­tres/100 km)

For­ma part de la re­no­va­da fa­mí­lia CB que es va pre­sen­tar el 2013, i es­tà dis­po­ni­ble en qua­tre atre­vi­des op­ci­ons de co­lor: As­te­roid Black Me­ta­llic, Pe­arl Ho­ri­zon Whi­te, Mi­llen­ni­um Red o la in­teres­sant Mat Gun­pow­der Black Me­ta­llic.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.