Un On­das per a ‘Aru­citys’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Par­lem amb Al­fons Arús d’un guar­dó que és un re­co­nei­xe­ment a la fei­na de més de 2.000 pro­gra­mes en di­rec­te, i ens re­ve­la el se­cret de la lon­ge­vi­tat de l’es­pai de 8tv ‘Aru­citys’

“Nin­gú em va dir que ens pre­sen­tà­vem a l’On­das. Ho vaig sa­ber el ma­teix dia, es­col­tant la llis­ta dels gua­nya­dors en di­rec­te! Vaig pen­sar que es trac­ta­va d’una cà­me­ra ocul­ta”, ex­pli­ca, som­ri­ent, el director, pre­sen­ta­dor i àni­ma d’Aru­citys, a qui ni tan sols la se­va do­na i sub­di­rec­to­ra del pro­gra­ma, l’An­gie, no li va ex­pli­car que l’es­pai po­dia guanyar el guar­dó a mi­llor pro­gra­ma de te­le­vi­sió no es­ta­tal. Som­riu per­què és di­fí­cil ama­gar l’ale­gria da­vant d’un premi que su­po­sa un re­co­nei­xe­ment a la fei­na de molts anys en an­te­na. “Sen­to gra­ti­tud cap al Gru­po Go­dó, per­què ha apos­tat per nos­al­tres molt de temps, fe­li­ci­tat per l’equip tan ex­tra­or­di­na­ri que tinc, ale­gria per la nos­tra au­di­èn­cia, que es­tà fe­liç per­què for­ma part del pro­gra­ma, i tam­bé una gran sa­tis­fac­ció per ha­ver acon­se­guit, a aques­tes al­tu­res i a la te­le­vi­sió, una co­sa que vaig acon­se­guir de molt jo­ve a la rà­dio: guanyar un On­das pel for­mat d’un pro­gra­ma”. “A LA TE­LE NO S’HI VAL A RE­LA­XAR-SE” Un for­mat que fa on­ze tem­po­ra­des que és en an­te­na, amb més de 2.000 pro­gra­mes en di­rec­te. La pregunta és ine­vi­ta­ble: quin és el se­cret de la lon­ge­vi­tat en un mit­jà tan efí­mer com el te­le­vi­siu? “No hi ha cap més se­cret que llui­tar a ca­da pro­gra­ma com si fos l’úl­tim. A la te­le no s’hi val a re­la­xar-se. A Aru­citys no do­nem cap pilota per per­du­da, com en un par­tit de fut­bol. Els es­pec­ta­dors han de veu­re que ho es­tàs do­nant tot. Tam­bé és im­por­tant la si­tu­a­ció del pro­gra­ma: 8tv va apos­tar per un ho­ra­ri bà­si­ca­ment in­for­ma­tiu i crec que som una bo­na al­ter­na­ti­va”. Quan li de­ma­no que em do­ni tres ad­jec­tius per de­fi­nir Aru­citys, no ho dub­ta: “di­nà­mic, po­si­tiu i fa­mi­li­ar. El di­na­mis­me, l’agi­li­tat, for­ma part del se­gell del pro­gra­ma. Tam­bé som po­si­tius en l’ac­ti­tud, fins i tot quan fem crí­ti­ca. Vo­lem que la gent no per­di el som­riu­re. I fa­mi­li­ar, no tan sols per­què l’An­gie i jo som un ma­tri­mo­ni, si­nó tam­bé pels con­tin­guts i la re­la­ció amb els col·la­bo­ra­dors. És un pro­gra­ma molt de ca­sa”. To­ni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.