Al di­van d’‘en te­ra­pia’

Ca­nal+ re­cu­pe­ra la sè­rie psi­co­lò­gi­ca de Ga­bri­el Byr­ne

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Un psi­cò­leg, els pa­ci­ents i lí­ni­es de di­à­leg. Són els in­gre­di­ents bà­sics d’En te­ra­pia. Una sè­rie de po­sa­da en es­ce­na te­a­tral, mi­ni­ma­lis­ta en la com­po­si­ció, però enor­me­ment pro­fun­da en el con­tin­gut, que con­ver­teix els es­pec­ta­dors en el tes­ti­mo­ni pri­vi­le­gi­at de les ses­si­ons de te­rà­pia de di­ver­sos per­so­nat­ges. Les mi­ra­des, els ges­tos i els si­len­cis for­men part del llen­guat­ge que es desen­vo­lu­pa da­vant dels es­pec­ta­dors, amb què és una sè­rie que no tan sols s’ha de se­guir en l’àm­bit ar­gu­men­tal, si­nó tam­bé en un pla més in­tu­ï­tiu. Els pro­ta­go­nis­tes ca­llen mol­tes co­ses del que vol­dri­en dir i, so­vint, no di­uen el que re­al­ment pen­sen. És fei­na dels es­pec­ta­dors tra­duir el que es­tà pas­sant al des­patx del te­ra­peu­ta, que es­tà in­ter­pre­tat per l’ir­lan­dès Ga­bri­el Byr­ne, co­sa que con­ver­teix En te­ra­pia en una de les fic­ci­ons més in­ti­mis­tes i pro­pe­res que s’han fet mai a te­le­vi­sió.

Els es­pec­ta­dors que no la cone­guin te­nen una no­va opor­tu­ni­tat de seu­re al di­van a par­tir d’aquest di­lluns, ja que Ca­nal+ la re­cu­pe­ra des del co­men­ça­ment i man­te­nint-ne el for­mat d’emis­sió ori­gi­nal, que és molt pe­cu­li­ar: En te­ra­pia s’emet de di­lluns a di­ven­dres (a les 14.55 h) i ca­da dia po­dem veu­re una ses­sió de te­rà­pia de 30 mi­nuts amb ca­das­cun dels pa­ci­ents del te­ra­peu­ta pro­ta­go­nis­ta. Les ses­si­ons són fi­xes, de ma­ne­ra que els es­pec­ta­dors te­nen una ci­ta con­cer­ta­da amb ca­das­cun dels per­so­nat­ges un dia con­cret de la set­ma­na. Di­lluns és el dia de la Laura (Me­lis­sa Ge­or­ge), que es­tà pre­o­cu­pa­da per la re­la­ció que té amb els ho­mes; di­marts és el torn de l’Alex (Blair Un­derwo­od), un ex­mi­li­tar que va com­ba­tre a l’Iraq; di­me­cres li to­ca a la Sop­hie (Mia Wa­sikowska), una es­por­tis­ta ado­les­cent que ha in­ten­tat su­ï­ci­dar-se, i di­jous hi ha te­rà­pia de pa­re­lla amb la ses­sió d’en Jake i l’Amy (Josh Char­les y Em­beth Da­vidtz).

D’aques­ta ma­ne­ra, els es­pec­ta­dors han d’es­pe­rar una set­ma­na per veu­re com avan­ça ca­das­cu­na de les his­tò­ri­es, co­sa que els obli­ga a veu­re la res­ta de pa­ci­ents abans de tor­nar a la tra­ma que els té en­gan­xats. Tot i que as­sis­tir a la te­rà­pia d’al­tres per­so­nes sem­bli una idea una mi­ca avor­ri­da, quan es por­ta a la pràc­ti­ca re­sul­ta ex­tre­ma­da­ment in­teres­sant. Per­què els es­pec­ta­dors no són úni­ca­ment tes­ti­mo­nis del que pas­sa: aca­ben, ine­vi­ta­ble­ment, for­mant part de l’anàlisi del psi­cò­leg. Tant si com­par­tei­xen les ma­tei­xes in­qui­e­tuds i pro­ble­mes emo­ci­o­nals dels pa­ci­ents com si no, es for­men una opi­nió del seu pro­ble­ma i, en con­se­qüèn­cia, aca­ben sent sub­jec­tes, tam­bé, de la te­rà­pia. Pot­ser us es­teu pre­gun­tant què pas­sa a l’epi­so­di dels di­ven­dres. És el dia que el psi­cò­leg té re­ser­vat per anar ell a te­rà­pia. No­més allà con­fes­sa el que pen­sa re­al­ment dels pa­ci­ents. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.