CENSURATS PER ME­DI­A­SET

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

El grup Me­di­a­set ha pro­hi­bit a pro­gra­mes de ca­de­nes que no són del seu grup l’ús d’imat­ges se­ves, co­sa que afec­ta di­rec­ta­ment Aru­citys. “Crec que la de­ci­sió per­ju­di­ca el grup Me­di­a­set, per­què sem­pre hem es­tat res­pec­tu­o­sos amb els seus con­tin­guts i els hem pro­mo­ci­o­nat”, ex­pli­ca Al­fons Arús, “però m’en­can­ta el rep­te. Ens obli­ga­rà a fer una Te­le­tú­lia més va­ri­a­da i més in­tel·li­gent, i es­tic se­gur que ho acon­se­gui­rem. Tam­bé vo­lem do­nar es­pai a la in­for­ma­ció i sor­tir al car­rer. En­ri­qui­rem el pro­gra­ma a par­tir d’aques­ta set­ma­na”.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.