D’ORI­GEN IS­RA­E­LIÀ

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

En te­ra­pia és l’adap­ta­ció nord-ame­ri­ca­na de Be Ti­pul, una sè­rie is­ra­e­li­a­na que va te­nir du­es tem­po­ra­des i que va ser la que va in­ven­tar el for­mat d’un dia de la set­ma­na as­sig­nat a ca­da pa­ci­ent. HBO es va fi­xar en la pro­duc­ció i va vo­ler-ne fer la ver­sió nord-ame­ri­ca­na. Va ser una de les pri­me­res sè­ri­es d’Is­ra­el que van cri­dar l’aten­ció als Es­tats Units. Ac­tu­al­ment, el mer­cat te­le­vi­siu is­ra­e­lià es con­si­de­ra un dels més cre­a­tius fo­ra del món an­glo­sa­xó, i és l’ori­gen de sè­ri­es d’èxit com Ho­me­land (ori­gi­nal­ment, Ha­tu­fim).

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.