Més de 70 te­le­vi­si­ons abor­den la po­bre­sa

El pri­mer do­cu­men­tal de ‘Why Po­verty?’ co­men­ça aquest di­marts, a TV3

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

La deso­cu­pa­ció i el risc d’ex­clu­sió so­ci­al pla­ne­tà­ria i l’ex­plo­ta­ció de re­cur­sos en pa­ï­sos del ter­cer món, els be­ne­fi­cis dels quals van a pa­rar a pa­ï­sos rics, són te­mes que es­tan a l’or­dre del dia. Tant, que els ca­nals TV3 i 33 li de­di­ca­ran un ci­cle, des de di­marts que ve, amb vuit do­cu­men­tals en­glo­bats so­ta el tí­tol Why Po­verty? ( El per­què de la po­bre­sa). Els tre­balls for­men part d’un pro­jec­te in­ter­na­ci­o­nal de gran en­ver­ga­du­ra, en què han tre­ba­llat 71 te­le­vi­si­ons de tots els con­ti­nents (TVE per a Es­pa­nya, el ca­nal Arte fran­cès, la BBC an­gle­sa i la NHK ja­po­ne­sa, per des­ta­car-ne al­gu­nes). L’au­di­èn­cia po­ten­ci­al és, doncs, de 500 mi­li­ons de per­so­nes a tot el món.

TVC es va su­mar al pro­jec­te des del co­men­ça­ment, fa dos anys, i el 20 de no­vem­bre TV3 es­tre­na­rà el pri­mer tre­ball de la sè­rie: Do­neu-nos els di­ners. Què es pot fer per can­vi­ar el món, dins del pro­gra­ma Sen­se fic­ció, que s’eme­trà des­prés de la jor­na­da de Cham­pi­ons, a les 23.55 h. LA TAS­CA DE GRANS AC­TI­VIS­TES El pri­mer do­cu­men­tal se cen­tra en les ac­ci­ons dels fa­mo­sos en la llui­ta con­tra la fam. Per exem­ple, es par­la dels con­certs so­li­da­ris Li­ve Aid, una ini­ci­a­ti­va d’èxit que va néi­xer el 1985. Al reportatge, hi sor­ti­rà gent ri­ca im­pli­ca­da en aques­tes cau­ses, com Bill Ga­tes i els mú­sics ir­lan­de­sos Bo­no, can­tant de la ban­da U2, i Bob Gel­dof, que con­fes­sa­ran que fan ser­vir la de­bi­li­tat per la fa­ma i el gla­mur dels po­lí­tics per treu­re’ls com­pro­mi­sos con­crets.

Al­tres tre­balls acla­ri­ran si les do­nes com­ba­ten més bé la po­bre­sa que els ho­mes, il·lus­tra­ran les grans desi­gual­tats en­tre rics i po­bres fi­xant la mi­ra­da en la Park Ave­nue no­va­ior­que­sa i de­nun­ci­a­ran el sa­queig de l’Àfri­ca per part de mul­ti­na­ci­o­nals. Nú­ria Mo­re­ras

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.