Els ca­nals in­ten­ten do­nar un im­puls a les tar­des

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV -

Les xi­fres de sha­re es me­su­ren to­tes les ho­res del dia i la fran­ja de la tar­da con­ti­nua sent una de les més di­fí­cils per als nos­tres ca­nals. Les fór­mu­les que es pro­po­sen no aca­ben d’en­cai­xar amb els es­pec­ta­dors i per ai­xò in­ten­ten es­tre­nar no­ves pro­pos­tes. L’adéu d’Amar en ti­em­pos re­vu­el­tos, a La 1, obli­ga el ca­nal a re­pe­tir La seño­ra men­tre el nou ma­ga­zi­ne, +Gen­te, no su­pera la xi­fra del 7% de sha­re. No té pas més bo­na sort el ma­ga­zi­ne de Cu­a­tro, amb un 2%, ni Más va­le tar­de (a la fo­to), un pro­gra­ma in­for­ma­tiu que aca­ba d’es­tre­nar La Sex­ta, que mar­ca un 3%. To­tes les pro­pos­tes in­ten­ten ser al­ter­na­ti­ves a l’es­pec­ta­cle de Sál­va­me, la lí­der que tot­hom vol ba­tre des de fa anys, amb un 16% de sha­re, a Te­le­cin­co. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.