De­bat elec­to­ral a tres ban­des a ‘8 al dia’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIESTV - T.T.

Pe­re Na­var­ro va pro­po­sar a Jo­sep Cu­ní que or­ga­nit­zés un

de­bat amb els seus prin­ci­pals opo­si­tors po­lí­tics, Artur Mas i Alí­cia Sánc­hez-Ca­mac­ho. I el pe­ri­o­dis­ta va aga­far la pro­pos­ta al vol. Di­me­cres que ve (19 h), a 8 al día, de 8tv, mo­de­ra­rà una tro­ba­da en­tre els lí­ders de les tres for­ces ma­jo­ri­tà­ri­es que es pre­sen­ten a les prò­xi­mes eleccions a la pre­si­dèn­cia del Par­la­ment, el 25 de no­vem­bre. Uns co­mi­cis que es­tan mar­cats per la cri­si eco­nò­mi­ca i, so­bre­tot, pel re­fe­rèn­dum so­bre la in­de­pen­dèn­cia de Catalunya. CiU, PSC i PP man­te­nen postu­res opo­sa­des que sor­gei­xen de tres mo­dels di­fe­rents de pa­ís: l’au­to­de­ter­mi­na­ció, el fe­de­ra­lis­me i la co­mu­ni­tat au­tò­no­ma.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.