La cri­si ar­ri­ba a ‘Down­ton Ab­bey’

An­te­na 3 es­tre­na la ter­ce­ra tem­po­ra­da d’aques­ta fic­ció te­le­vi­si­va amb uns per­so­nat­ges que veu­ran els lu­xes re­ta­llats

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

S’han aca­bat els ex­ces­sos, per a la fa­mí­lia bri­tà­ni­ca més es­ti­ma­da de la te­le­vi­sió. Les vi­des pri­vi­le­gi­a­des dels pro­ta­go­nis­tes de Down­ton Ab­bey tron­to­llen amb l’ar­ri­ba­da d’una cri­si eco­nò­mi­ca, la ter­ce­ra tem­po­ra da de­la sè­rie, queAn­te­na3 es­tre­na di­me­cres que ve (22.30 h). No és que la fic­ció vul­gui re­flec­tir el pano­ra­ma ac­tu­al de retallades, en­ca­ra que ho sem­bli. Sim­ple­ment, se­gueix el con­text his­tò­ric que mar­ca la sè­rie: des­prés de la Pri­me­ra Guer­ra Mun­di­al, van ser mol­tes les fa­mí­li­es aris­to­crà­ti­ques que van que­dar ar­ru­ï­na­des a cau­sa de males in­ver­si­ons. És el cas de Lord Grant­ham, que va in­ver­tir gran part de la for­tu­na de la fa­mí­lia en una com­pa­nyia fer­ro­vi­à­ria. I ara, com si es trac­tés de les ac­tu­als par­ti­ci­pa­ci­ons pre­fe­rents, des­co­breix que ha per­dut els di­ners. Aques­ta si­tu­a­ció, que el per­so­nat­ge man­tin­drà en si­len­ci, és el pri­mer in­di­ci que les co­ses, a Down­ton Ab­bey, es­tan a punt de can­vi­ar. Els per­so­nat­ges han vis­cut molt de temps al mar­ge dels pro­ble­mes del món re­al. El re­torn de la Sybil a la man­sió, que tor­na­rà acom­pa­nya­da del seu ma­rit Bran­son, pro­vo­ca­rà que es fa­ci evi­dent l’es­til de vi­da mal­ba­ra­ta­dor de la res­ta de la fa­mí­lia, que es pre­pa­ra per ce­le­brar el ca­sa­ment en­tre en Matt­hew i la Mary. La unió de la pa­re­lla és un dels mo­ments més es­pe­rats pels se­gui­dors de la sè­rie, que, la ter­ce­ra tem­po­ra­da, tam­bé po­dran gau­dir d’una do­si d’iro­nia an­gle­sa a càr­rec de la gran­di­o­sa Mag­gie Smith, que tin­drà com a con­trin­cant un nou per­so­nat­ge, in­ter­pre­tat per Shir­ley MacLai­ne. To­ni de la Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.