‘Els in­for­mà­tics’

tro­ben ca­sa a TV3

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Quan Shel­don Co­o­per en­ca­ra no ha­via vist el pri­mer epi­so­di de Star Trek, en Moss ja s’ha­via après de me­mò­ria tots els di­à­legs de l’Spock. Pot ser que The Big Bang The­ory si­gui, avui, una sè­rie més po­pu­lar, però els pri­mers ge­eks de la te­le­vi­sió van ser els d’Els in­for­mà­tics. Aques­ta fic­ció bri­tà­ni­ca va ser la pri­me­ra a rei­vin­di­car la fi­gu­ra del per­so­nat­ge ra­ret, con­ver­tint en pro­ta­go­nis­tes d’una co­mè­dia tres in­for­mà­tics d’una gran em­pre­sa. A la fic­ció, són re­pu­di­ats per la res­ta de com­panys de fei­na. A la vi­da re­al, han tro­bat ca­sa a TV3, els caps de set­ma­na (a par­tir d’avui, a les 12.50 h), des­prés de la de­fun­ció del ca­nal 3XL. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.