TOTS AMB JOHN BA­TES

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Una de les tra­mes més dra­mà­ti­ques de la no­va tem­po­ra­da de Down­ton Ab­bey és la de John Ba­tes, que con­ti­nua tan­cat a la pre­só. La ten­dre­sa que des­per­ta el per­so­nat­ge en­tre l’au­di­èn­cia és tan gran que, al Reg­ne Unit, es va ini­ci­ar un mo­vi­ment on-li­ne ano­me­nat Free Ba­tes, per de­ma­nar als guio­nis­tes de la sè­rie que dei­xes­sin anar el per­so­nat­ge.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.