Ca­nal+ emet l’‘en te­ra­pia’ ar­gen­ti­na

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Una con­fu­sió ens va fer pu­bli­car, al nú­me­ro an­te­ri­or, una in­for­ma­ció in­cor­rec­ta. Ca­nal+ emet, des de di­lluns pas­sat, 19 de no­vem­bre, l’adap­ta­ció ar­gen­ti­na d’En te­ra­pia, i no pas la ver­sió ame­ri­ca­na d’HBO, tal com vam dir. La fic­ció ori­gi­nal és is­ra­e­li­a­na i, a la sè­rie co­man­da­da per Di­e­go Pe­ret­ti ( Cu­es­ti­ón de se­xo, Mak­tub), que in­ter­pre­ta el psi­cò­leg Gui­ller­mo Mon­tes, les tra­mes s’ade­qüen a la re­a­li­tat ar­gen­ti­na ac­tu­al. Com­ple­ten l’elenc Fe­de­ri­co Lup­pi ( Na­die ha­blará de no­so­tras cu­an­do haya­mos mu­er­to), Nor­ma Ale­an­dro ( El hi­jo de la no­via) i Le­o­nar­do Sba­ra­glia ( En la ciu­dad sin lí­mi­tes), en­tre d’al­tres. Els capí­tols te­nen tren­ta mi­nuts de du­ra­da i s’eme­ten de di­lluns a divendres, a les 15 h, a Ca­nal+ 1, i a les 21 h a Ca­nal+ 2.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.