El ‘re­make’ de la sè­rie po­li­ci­al dels 70 divendres es­tre­na tem­po­ra­da a FOX

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

De re­makes n’hi ha de molts ti­pus, però la ma­jo­ria són opor­tu­nis­tes. Els ca­nals ve­uen en la re­cu­pe­ra­ció d’una sè­rie que en el seu mo­ment va ser un èxit la pos­si­bi­li­tat de re­pe­tir-lo sen­se cór­rer ris­cos. El re­make ga­ran­teix que, tant si és per nos­tàl­gia com per cu­ri­o­si­tat, una por­ció d’es­pec­ta­dors s’as­seu­rà da­vant del te­le­vi­sor per veu­re’n el pri­mer epi­so­di. I ai­xò, en el pano­ra­ma te­le­vi­siu ac­tu­al, ja és una vic­tò­ria. Amb tot, tam­bé hi ha ver­si­ons en què es pot apre­ci­ar un amor au­tèn­tic cap a l’obra ori­gi­nal. I és en aquests mo­ments quan es pal­pa que els guio­nis­tes de la no­va sè­rie són fans de l’an­ti­ga, quan el con­cep­te de re­make té sen­tit. És el cas de la po­li­ci­al Hawaii 5.0, que acon­se­gueix ser un ho­me­nat­ge ma­jús­cul a la sè­rie dels 70. UNA MI­RA­DA NOS­TÀL­GI­CA Des que so­na la me­lo­dia ori­gi­nal (lleu­ge­ra­ment re­to­ca­da, per ac­tu­a­lit­zar-la), que­da clar que es­tem en­tre nos­tàl­gics. Alex Kurtz­man i Ro­ber­to Or­ci, els res­pon­sa­bles po­res­pon­sa­bles­sab es pr­prin­ci­palsc pa s de laa no­va­o­va ve­ver­si­ós ó de Hawai 5.0, van créi­xer ve­ient a la pan­ta­lla Jack Lord i com­pa­nyia, i no te­nen cap més in­ten­ció que re­pe­tir la fórmula de la sè­rie ori­gi­nal, però amb el llen­guat­ge i el rit­me d’una fic­ció mo­der­na. L’ope­ra­ció no és gens sen­zi­lla i a la sè­rie li ha cos­tat aga­far el to. No ha es­tat fins a la ter­ce­ra tem­po­ra­da –que s’es­tre­na divendres que ve, a les 21.30 h, a FOX– quan la fic­ció ha tro­bat de­fi­ni­ti­va­ment l’equi­li­bri exac­te en­tre el sen­tit de l’hu­mor de la sè­rie ori­gi­nal i les es­ce­nes ex­plo­si­ves que ca­rac­te­rit­zen qual­se­vol sè­rie d’ac­ció ac­tu­al. La su­ma d’amb­dós fac­tors, a què cal afe­gir les plat­ges pa­ra­di­sí­a­ques, dó­na com a re­sul­tat una bo­na do­si d’en­tre­te­ni­ment sen­se com­ple­xos.

Els nous epi­so­dis de Hawai 5.0 co­men­cen se­guint el fi­nal de la tem­po­ra­da an­te­ri­or, que es va aca­bar amb el des­co­bri­ment que la ma­re del de­tec­tiu McGar­rett es­tà vi­va. L’ac­triu Ch­ris­ti­ne Lah­ti ( Ley y or­den: UVE) in­ter­pre­ta la pro­ge­ni­to­ra i es con­ver­teix en una fi­xa de la sè­rie. El seu fill hau­rà d’as­si­mi­lar la sor­pre­sa i, al­ho­ra, pro­te­gir la ma­re de l’ame­na­ça­dor Wo Fat. Aquest arc ar­gu­men­tal se­rà el punt de par­ti­da d’una ter­ce­ra tem­po­ra­da que ta­tam­bé­bé in­cor­po­ra­rà de ma­ne­ra pun­tu­al els ac­tors Car­los Ber­nard ( 24) i Ving Rha­mes ( Mis­sió: Im­pos­si­ble), i que con­ti­nu­a­rà nu­a­rà­con­ti­nu­a­rà bas­ba­sant-se en la quí­mi­ca ex­cel·lent que mos­mos­tren Alex O’Lough­lin i Scott Ca­an en tto­tes les es­ce­nes. To­ni de lal Tor­re

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.