Cu­a­tro can­cel·la el nou pro­gra­ma d’hu­mor ‘Gu­a­sap!’ abans d’es­tre­nar-lo

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Dani Mar­tí­nez i el seu equip s’han que­dat sen­se nou pro­gra­ma d’hu­mor, a Cu­a­tro. En una no­ta con­ci­sa, la ca­de­na de Mediaset va anun­ci­ar, di­marts pas­sat, que atu­ra­va la pro­duc­ció de Gu­a­sap! de mu­tu acord amb la pro­duc­to­ra 100 Ba­las, “per­què con­si­de­rem que no s’ha as­so­lit l’ob­jec­tiu desit­jat i la con­jun­tu­ra ac­tu­al no és pro­pí­cia per es­tre­nar el pro­gra­ma”. Tam­poc no va do­nar més mo­tius qui n’ha­via de ser el con­duc­tor. “Hem tre­ba­llat en un ca­mí que, al fi­nal, no ha po­gut ser. No ha pas­sat res greu, res do­lent, res per ob­jec­tar... Sim­ple­ment, no era el mo­ment i ai­xí ho hem en­tès to­tes les parts”, de­ia Mar­tí­nez al seu blog, a més de pa­rau­les d’agra­ï­ment. El pro­gra­ma, tan­ma­teix, era una de les no­ves apos­tes de la ca­de­na, que s’es­ta­va anun­ci­ant des de fe­ia me­sos amb una in­ten­sa pro­mo­ció a la te­le­vi­sió i les xar­xes so­ci­als, tot i que sen­se con­cre­tar-ne la da­ta d’es­tre­na.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.