Te­le­cin­co és la ca­de­na que de­di­ca més temps a la sa­tu­ra­ció pu­bli­ci­tà­ria

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Re­cent­ment, es fe­ia pú­blic l’úl­tim Ín­dex de la te­le­vi­sió de Ze­nith, un es­tu­di que analitza l’im­pac­te pu­bli­ci­ta­ri en les di­fe­rents ca­de­nes ge­ne­ra­lis­tes d’àm­bit estatal, in­ci­dint en as­pec­tes com l’in­di­ca­tiu de sa­tu­ra­ció co­mer­ci­al a te­le­vi­sió. Unes da­des cor­res­po­nents al ter­cer tri­mes­tre del 2012 que apun­ten que, amb un 15,7%, Te­le­cin­co és el ca­nal que de­di­ca més temps a l’emis­sió d’es­pots. A l’al­tre ex­trem hi ha Cu­a­tro i An­te­na 3, amb un 13,5%, tot i que, en ho­ra­ri de pri­me ti­me, An­te­na 3 és la ca­de­na que pro­gra­ma més anun­cis, co­pant amb pu­bli­ci­tat, du­rant aques­ta fran­ja, el 24% de l’es­pai de les re­trans­mis­si­ons. Cal des­ta­car, tam­bé, el punt que fa re­fe­rèn­cia a l’ín­dex d’efec­ti­vi­tat, és a dir, els anun­cis vis­tos per l’au­di­èn­cia en­tre el to­tal de re­clams pu­bli­ci­ta­ris eme­sos. En aquest apar­tat, Te­le­cin­co li­de­ra la llis­ta, amb 2,4 es­pots, se­gui­da d’An­te­na 3, amb 2, i, en aquest sen­tit, els es­pec­ta­dors de Cu­a­tro són els més vo­là­tils. O.R.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.