Zu­bi­ri ad­vo­ca per un món ‘Sin bar­re­ras’ en un es­pai de La 2

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

El can­tant in­vi­dent Se­ra­fín Zu­bi­ri es­tre­na­rà aquest diu­men­ge, a les 19.30 h, a La 2, el do­cu­re­a­lity Sin bar­re­ras, una sè­rie de tres en­tre­gues amb l’ob­jec­tiu de pro­mou­re l’es­pe­rit de su­pera­ció per mit­jà de l’es­port amb di­ver­sos rep­tes apas­si­o­nants. Com són, per exem­ple, prac­ti­car sub­ma­ri­nis­me, sal­tar en pa­ra­pent o fer un des­cens per un riu d’ai­gües bra­ves. A més, el po­li­fa­cè­tic ar­tis­ta na­var­rès, que és un re­fe­rent te­le­vi­siu, ja que va re­pre­sen­tar Es­pa­nya al Fes­ti­val d’Eu­ro­vi­sió en du­es edi­ci­ons (1992 i 2000), treu a la ven­da un nou disc, X una cau­sa jus­ta. El nou tre­ball, dis­po­ni­ble des del di­marts 27 de no­vem­bre, és un pas a fa­vor de la so­li­da­ri­tat per mit­jà de la mú­si­ca. N.M.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.