‘Ame­ri­can Hor­ror Story’ tin­drà ter­cer curs

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Jes­si­ca Lan­ge ha con­fir­mat la se­va pre­sèn­cia a la ter­ce­ra tem­po­ra­da d’Ame­ri­can Hor­ror Story, que aca­ba d’ob­te­nir la re­no­va­ció de FX. L’ac­triu és l’àni­ma de la fic­ció, l’úni­ca co­sa que és in­subs­ti­tu­ï­ble, i Ryan Murphy ho sap molt bé. El show­run­ner ha acon­se­guit re­no­var la sè­rie i Jes­si­ca Lan­ge al­ho­ra, cons­ci­ent que la fic­ció, sen­se el ta­lent mag­nè­tic que ex­hi­beix l’ac­triu, no se­ria la ma­tei­xa. La pri­me­ra tem­po­ra­da, va ser la Cons­tan­ce, la ve­ï­na ma­ni­pu­la­do­ra, un pa­per que li va me­rèi­xer un Emmy i un Glo­bus d’Or. La se­go­na tem­po­ra­da, és la ger­ma­na Ju­de, una mon­ja ti­rà­ni­ca que re­pri­meix el seu desig se­xu­al, i tot apun­ta que re­pe­ti­rà amb­dós pre­mis. La ter­ce­ra tem­po­ra­da, en­ca­ra no se sap quin pa­per tin­drà. Ame­ri­can Hor­ror Story és una sè­rie poc con­ven­ci­o­nal fins i tot en el for­mat, i ca­da no­va tem­po­ra­da im­pli­ca una re­no­va­ció to­tal: can­vi de per­so­nat­ges i can­vi d’es­ce­na­ri per a una fic­ció que no dei­xa nin­gú in­di­fe­rent. Els prò­xims me­sos, s’ani­rà des­co­brint on tras­lla­da­rà la sè­rie el seu ma­ni­co­mi d’imat­ges re­car­go­la­des i per­tor­ba­do­res. El més im­por­tant, ara ma­teix, per a FX és ha­ver re­no­vat una de les se­ves fic­ci­ons de més èxit. Amb més de 2,7 mi­li­ons d’es­pec­ta­dors de mit­ja­na, Ame­ri­can Hor­ror Story ha pas­sat d’apos­ta de risc a va­lor se­gur del ca­nal per ca­ble, jun­ta­ment amb Sons of Anarchy. T.T.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.