LIND­SAY LO­HAN ES­TRE­NA TV MO­VIE

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

So­vint la ve­iem en un es­tat la­men­ta­ble, a les pàgines de les re­vis­tes de fa­mo­sos, però, aques­ta ve­ga­da, Lind­say Lo­han és no­tí­cia per la se­va fei­na. L’ac­triu es­tre­na, de­mà diu­men­ge, als Es­tats Units, la TV mo­vie Liz & Dick, una cin­ta bi­o­grà­fi­ca so­bre Eli­za­beth Tay­lor que, irò­ni­ca­ment, se cen­tra en els pro­ble­mes que te­nia amb els pa­pa­raz­zi, a cau­sa de la se­va re­la­ció amb Ric­hard Bur­ton. La prem­sa sen­sa­ci­o­na­lis­ta va per­se­guir la pa­re­lla des que es va des­co­brir la se­va his­tò­ria d’amor, que va co­men­çar du­rant el ro­dat­ge de la pel·lí­cu­la Cle­o­pa­tra.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.