LA RE­DAC­CIÓ CREIX

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

Tot el re­par­ti­ment de The News­ro­om re­pe­ti­rà, la se­go­na tem­po­ra­da, in­clo­ent-hi l’ac­triu Oli­via Munn, que hem vist re­cent­ment a New Girl. La se­va par­ti­ci­pa­ció en la co­mè­dia no im­pe­di­rà que con­ti­nuï in­ter­pre­tant l’Slo­an a la sè­rie pe­ri­o­dís­ti­ca. La fic­ció tam­bé ha fet fit­xat­ges. En­tre ells, el de Gra­ce Gum­mer (fi­lla de Meryl Stre­ep), que se­rà una jo­ve pe­ri­o­dis­ta a qui as­sig­nen se­guir la cam­pa­nya del re­pu­bli­cà Mitt Rom­ney.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.