LA BBC PO­SA FI A ‘HUN­TED’

La Vanguardia (Català) - Viure TV - - NOTÍCIES TV -

El ca­nal bri­tà­nic ha de­ci­dit pres­cin­dir, de ma­ne­ra uni­la­te­ral, de la se­va úl­ti­ma es­tre­na, la sè­rie d’es­pi­o­nat­ge Hun­ted. Pro­ta­go­nit­za­da per l’aus­tra­li­a­na Me­lis­sa George ( Ali­as), la fic­ció te­nia l’ob­jec­tiu d’ocu­par el fo­rat dei­xat per Spo­oks, tot un clàs­sic del gè­ne­re. Amb tot, les xi­fres d’au­di­èn­cia han es­tat in­su­fi­ci­ents per a la BBC, que co­pro­du­ïa el pro­jec­te amb Ci­ne­max, que ha anun­ci­at que in­ten­ta­rà do­nar con­ti­nu­ï­tat a la fic­ció. El ca­nal, fi­li­al d’HBO, ha ob­tin­gut més bons re­sul­tats amb Hun­ted als Es­tats Units.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.